วุฒิสภาฯเห็นชอบตั้งบอร์ดกสทช.ด้านกฎหมาย ส่วนโทรคมฯตีตกรอสรรหาใหม่

วุฒิสภาฯเห็นชอบตั้งบอร์ดกสทช.ด้านกฎหมาย ส่วนโทรคมฯตีตกรอสรรหาใหม่

วุฒิสภา เห็นชอบ “พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร” นั่ง กรรมการ กสทช.ด้านกฎหมาย ขณะเดียวกันตีตก “ศาสตราจารย์อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร” ด้านกิจการโทรคมนาคม

ที่ประชุมวุฒิสภา ลงคะแนนให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 โดยปรากฏผลคะแนน ดังนี้ 


 

ด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย) คือ พลตำรวจเอก ณัฐธร เพราะสุนทร ซึ่งที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 146 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 24 คะแนน ไม่ออกเสียง 9 คะแนน ดังนั้นผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า พลตำรวจเอก ณัฐธร เพราะสุนทร ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของวุฒิสภา คือ ไม่น้อยกว่า 125 คะแนน จึงเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 

ขณะที่ ด้านกิจการโทรคมนาคม คือ ศาสตราจารย์อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร ซึ่งที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 18 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 137 คะแนน ไม่ออกเสียง 24 คะแนน ดังนั้นศาสตราจารย์อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของวุฒิสภา คือ น้อยกว่า 125 คะแนน จึงเป็นผู้ไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ดังนั้น จึงต้องมีการสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแแหน่งในด้านนี้อีกครั้ง

ทั้งนี้ บอร์ดกสทช.ที่ได้รับการสรรหาไปก่อนหน้จำนวน 5 คน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์คลินิก สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) พลอากาศโท ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการด้านกิจการกระจายเสียง ศาสตราจารย์ พิรงรอง รามสูต กรรมการด้านกิจการโทรทัศน์ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และรองศาสตราจารย์ ศุภัช ศุภชลาศัย กรรมการด้านเศรษฐศาสตร์

สำหรับ กสทช. ชุดนี้ นับเป็น กสทช. ชุดที่ 2 ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี