“ชัยวุฒิ” เร่งวางยุทธศาสตร์ดีอีเอส 5 ปี ดันเทคฯ ปลุกศก.ดิจิทัล

“ชัยวุฒิ” เร่งวางยุทธศาสตร์ดีอีเอส 5 ปี ดันเทคฯ ปลุกศก.ดิจิทัล

“ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส นั่งหัวโต๊ะ จัดยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดเวทีให้ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดระดมความคิด ชูแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนากำลังคนด้วยการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

โดยประเด็นสำคัญในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ จะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลี่อมล้ำในสังคม การพัฒนากำลังคน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย

 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารจากทุกส่วนงานเข้าร่วม ได้แก่ นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ผู้บริหารกระทรวงดิจิทัล และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ 

“การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ได้ร่วมกันระดมความคิด หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญในการจัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงฯ และข้อมูลโครงการสำคัญที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Flagship Project) รวมถึงกำหนดแนวทางในการทำงานที่เชื่อมโยงสอดประสานระหว่างกัน เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พัฒนากำลังคนโดยใช้ประโยชน์จากดิจิทัล” นายชัยวุฒิกล่าว

 

สำหรับเนื้อหาการประชุม เป็นการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงฯ ตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภารกิจ แผนงาน โครงการที่สำคัญของกระทรวงฯ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว รวมถึงแผนที่จะดำเนินการต่อไป