นายกฯ ลงพื้นที่ศรีราชาติดตามความก้าวหน้า "สถานีดาวเทียม"

นายกฯ ลงพื้นที่ศรีราชาติดตามความก้าวหน้า "สถานีดาวเทียม"

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าสถานีดาวเทียมและศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอวกาศ ในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อติดตามการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศรีราชา จ.ชลบุรี

โอกาสนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะได้รับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบ THEOS-2 และการพัฒนาดาวเทียมระดับ Industrial grade โดยวิศวกรไทย การพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศจากเครือข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำ รวมถึง การนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการน้ำ 

ทั้งนี้ยังได้รับฟังความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบและประกอบดาวเทียมแห่งชาติ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวมีอุปกรณ์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการพัฒนาชิ้นส่วนอุปกรณ์ สร้าง ประกอบ และทดสอบดาวเทียม โดยเฉพาะดาวเทียมเล็ก ขนาดน้ำหนัก 10 – 500 กิโลกรัมในประเทศไทย ตลอดจนการให้บริการแก่ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

และภาคบริการของไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้านเศรษฐกิจอวกาศ (Space Economy) รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรไทยผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) และการอบรม เพื่อต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างดาวเทียมต่อไปในอนาคต 

รวมทั้งการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ หรือ "กาแลคซี่" (GISTDA's Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation) ซึ่งให้บริการการทดสอบชิ้นส่วนวัสดุอากาศยาน ที่ได้รับรองมาตรฐานในระดับสากล ทั้งด้านมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ AS9100  NADCAP และมาตรฐานความสามารถในการให้บริการทดสอบของห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 และล่าสุดจาก BUREAU VERITAS

นอกจากนี้ ยังได้รับฟังการดำเนินงานของศูนย์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอวกาศด้านกลศาสตร์วงโคจรของประเทศไทยแบบครบวงจรหรือ Astro Lab  ซึ่งศูนย์ดังกล่าว มีภารกิจหลักเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอวกาศ รวมถึงการสอนเกี่ยวกับพื้นฐานของกลศาสตร์วงโคจร การออกแบบระบบยานอวกาศ การเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการต่างๆของศูนย์ฯ ตลอดจน การให้ทุนวิจัยเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมอวกาศร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับประเทศไทย เป็นต้น