เจาะแผนจัดสรรกองทุน 'กทปส' อีกหนึ่งจิ๊กซอร์รองรับแผน 'เอไอ' แห่งชาติ

เจาะแผนจัดสรรกองทุน 'กทปส' อีกหนึ่งจิ๊กซอร์รองรับแผน 'เอไอ' แห่งชาติ

แม้ขณะนี้จะอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านการแต่งตั้ง “บอร์ดกสทช.” ตัวจริง มารับไม้ต่อจากชุดปัจจุบัน แต่ในด้านของวิจัยและพัฒนาและมุ่งประโยชน์สาธารณะก็ยังต้องดำเนินการต่อให้เสร็จตามแผนงาน 

วางกรอบเฟสแรก400ล้านบาท

ในส่วนของการการดำเนินงานตามกรอบนโยบายของ กทปส. ในปี 2564 ด้านการจัดสรรให้ทุนในการวิจัยพัฒนาโดยเมื่อไตรมาสแรกได้เปิดให้ทุนประเภทที่ 1 ที่มีกรอบการจัดสรรเงินทุนไว้ที่ 400 ล้านบาท และเมื่อปิดรับข้อเสนอไปแล้วมีผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการรวม 113 โครงการ รวมวงเงินขอรับการสนับสนุนทั้งสิ้น 1,567 ล้านบาท ซึ่งถือว่าผลตอบรับการขอทุนเป็นตามเป้าหมาย 

นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรทุนโดยทาง กทปส. ได้เปิดให้ทุนประเภทที่ 2 ซึ่งเป็นกรอบการให้ทุนเชิงยุทธศาสตร์ในปี 2564 กำหนดไว้ที่ 670 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ภารกิจด้านกิจการโทรคมนาคม จำนวน 200 ล้านบาท ภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จำนวน 200 ล้านบาท ภารกิจมุ่งเป้าของกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน 200 ล้านบาท ภารกิจด้านคลื่นความถี่และดาวเทียม จำนวน 70 ล้านบาท

“การจัดสรรทุนประเภทที่ 2 นี้จะมีการทยอยประกาศขอบเขตงานโครงการจนกว่าจะครบกรอบวงเงิน 670 ล้านบาทตามที่กำหนด โดยปัจจุบันได้มีการประกาศทุนประเภทที่ 2 ไปแล้ว จำนวน 2 ครั้งด้วย”

ปรับเกณฑ์รองรับส่วนราชการ

เขา กล่าวอีกว่า ปีนี้ กทปส. ได้มีการเปลี่ยนเกณฑ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนแตกต่างไปจากเดิม คือในปีที่ผ่านมาเราจะให้ทุนโดยตรงไปยังส่วนราชการเพื่อดำเนินโครงการเอง แต่เกณฑ์ใหม่ทาง กทปส. จะให้ส่วนราชการเสนอโครงการ และจะมีการคัดเลือกโครงการที่ผ่านการพิจารณาเพื่อประกาศขอบเขตงานโครงการ และคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวให้แก่ส่วนราชการ 

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีส่วนราชการยื่นข้อเสนอโครงการมาแล้วกว่า 21 โครงการ วงเงินคำขอรวมกว่า 507 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการพิจารณา นอกจากนี้กองทุน กทปส. ยังมีทุนประเภทที่ 3 ที่เรียกว่า ทุนตาม กสทช. กำหนด ซึ่งจะมอบนโยบายและมีการส่งเสริมทุนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา กสทช. ได้ให้ทุนกับสถานพยาบาลของรัฐในการต่อสู้ภัยโควิด จำนวนกว่า 642 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการให้ทุนเพื่อจัดทำระบบ IoT และ Conference ในห้องผู้ป่วยความดันลบเพื่อเว้นระยะห่างและลดการสัมผัส