ชวนเที่ยว ‘อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ’ ยามค่ำคืน 3-5 พ.ค. 67

ชวนเที่ยว ‘อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ’ ยามค่ำคืน 3-5 พ.ค. 67

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ชวนท่องเที่ยวยามค่ำคืน โอกาสที่ 'อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ' มีนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมครบ 1 ล้านคน หลังได้รับประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลก

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืน ฉลองศรีเทพมรดกโลก ชมโขนมรดกโลก เยือนนครประวัติศาสตร์ศรีเทพ

ตระการตากับมหัศจรรย์แสงแห่งศรีเทพ Si Thep World Heritage Illumination 2024 ชมนิทรรศการวาระ 120 ปี แห่งการค้นพบเมืองโบราณศรีเทพ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00-21.00 น. ณ โบราณสถานเขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 26 เมษายน 2567 พนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร แถลงข่าวกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ Si Thep World Heritage Illumination 2024 ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ชวนเที่ยว ‘อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ’ ยามค่ำคืน 3-5 พ.ค. 67

ตามที่เมืองโบราณศรีเทพและโบราณสถานในสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่บัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 นับเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย

"เกิดกระแสมีผู้เข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพมากขึ้นกว่า 10 เท่า และนับจากวันที่ได้รับมรดกโลกจนถึงขณะนี้มีนักท่องเที่ยวครบ 1 ล้านคนแล้ว

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จึงจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว ณ โบราณสถานเขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวโบราณสถานสำคัญที่สวยงามในช่วงค่ำคืน"

ชวนเที่ยว ‘อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ’ ยามค่ำคืน 3-5 พ.ค. 67

กำหนดการ

  • วันที่ 3 พฤษภาคม 2567

18.00 - 19.00 ลงทะเบียน ลุ้นรับของที่ระลึก ในวาระมีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมครบ 1 ล้านคน นับจากวันที่ได้รับการประกาศ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566

19.00 - 19.30 ประธานในพิธีชม นิทรรศการ 120 ปี แห่งการค้นพบเมืองโบราณศรีเทพ โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ พ.ศ.2447 และการค้นพบด้านโบราณคดีโดยกรมศิลปากร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมส่งเสริมการสร้างงานศิลปกรรมแก่ชุมชน เมืองโบราณศรีเทพ, การสาธิตการทอผ้า, การจักสาน ช้อปผลิตภัณฑ์จากชุมชน โดยสํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร,

กิจกรรม Personalized Stamp การถ่ายภาพลงตราไปรษณียากร, กิจกรรม มหัศจรรย์แสงแห่งศรีเทพ เฉิดฉายมหาปรากฏการณ์ เมืองมรดกโลก Si Thep World Heritage Illumination 2024,

การแสดง Light & Sound แสงแห่งศรีเทพ  ด้วยเทคนิค Projection Mapping บนโบราณสถานเขาคลังนอก เติมเต็มโบราณสถาน ด้วยวิธี Laser lighting และ อุโมงค์แสง 

19.30 - 20.00 พิธีเปิด กฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ พนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวรายงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน มอบของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว ในวาระครบ 1 ล้านคน

20.00 - 21.30 กิจกรรม ยลโขนมรดกโลกสัญจร เยือนนครประวัติศาสตร์ศรีเทพ ชมการแสดง ระบําศรีเทพ การแสดงโขน ตอน ลักนางสีดา ยกรบ โดยสํานักการสังคีต กรมศิลปากร

ชวนเที่ยว ‘อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ’ ยามค่ำคืน 3-5 พ.ค. 67

  • วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

18.00 - 19.00 กิจกรรมการแสดงดนตรี นาฏศิลป์พื้นบ้าน, ชมการแสดงดนตรี นาฏศิลป์พื้นบ้าน โดยนักเรียน และ ชาวบ้านในชุมชน

18.00 - 21.00 ชม นิทรรศการ 120 ปี แห่งการค้นพบเมืองโบราณศรีเทพ โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ พ.ศ. 2447 

กิจกรรมส่งเสริมการสร้างงานศิลปกรรมแก่ชุมชน เมืองโบราณศรีเทพ, การสาธิตการทอผ้า, การจักสาน ช้อปผลิตภัณฑ์จากชุมชน, กิจกรรม Personalized Stamp การถ่ายภาพลงตราไปรษณียากร

19.30 - 21.00 กิจกรรม มหัศจรรย์แสงแห่งศรีเทพ เฉิดฉายมหาปรากฏการณ์ เมืองมรดกโลก Si Thep World Heritage Illumination 2024, การแสดง Light & Sound แสงแห่งศรีเทพ ด้วยเทคนิค Projection Mapping และ Laser lighting, อุโมงค์แสง รอบการแสดง 19.30 น. 20.00 น. 20.30 น. 21.00 น.

ชวนเที่ยว ‘อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ’ ยามค่ำคืน 3-5 พ.ค. 67

  • วันที่ 5 พฤษภาคม 2567

18.00 - 19.00 กิจกรรมการแสดงดนตรี นาฏศิลป์พื้นบ้าน, ชมการแสดงดนตรี นาฏศิลป์พื้นบ้าน โดยนักเรียน และ ชาวบ้านในชุมชน

18.00 - 21.00 ชม นิทรรศการ 120 ปี แห่งการค้นพบเมืองโบราณศรีเทพ โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ พ.ศ.2447 

กิจกรรมส่งเสริมการสร้างงานศิลปกรรมแก่ชุมชน เมืองโบราณศรีเทพ, การสาธิตการทอผ้า, การจักสาน ช้อปผลิตภัณฑ์จากชุมชน โดยสํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร, กิจกรรม Personalized Stamp การถ่ายภาพลงตราไปรษณียากร

19.30 - 21.00 กิจกรรม มหัศจรรย์แสงแห่งศรีเทพ เฉิดฉายมหาปรากฏการณ์ เมืองมรดกโลก Si Thep World Heritage Illumination 2024, การแสดง Light & Sound แสงแห่งศรีเทพ ด้วยเทคนิค Projection Mapping และ Laser lighting, อุโมงค์แสง รอบการแสดง 19.30 น. 20.00 น. 20.30 น. 21.00 น.

ชวนเที่ยว ‘อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ’ ยามค่ำคืน 3-5 พ.ค. 67