ไทยเคาะยุทธศาสตร์ 'AI' แห่งชาติ วางโรดแมพ 2 ปีแรก ปั้นคน AI 7 แสนคน

ไทยเคาะยุทธศาสตร์ 'AI' แห่งชาติ วางโรดแมพ 2 ปีแรก ปั้นคน AI 7 แสนคน

นายกฯ นั่งหัวโต๊ะบอร์ดดีอี เคาะแผนปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ วางโรดแมพ 2 ปีแรกเจาะ 3 เซคเตอร์ด่วน การแพทย์ เกษตรอาหาร บริการภาครัฐ ตั้งเป้าปั้นคนเอไอแตะ 7 แสนคน ต่อยอดใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน 

ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เอไอตามแผนงาน 7 ปี ว่า จะสร้างทรัพยากรบุคคลของประเทศที่มีศักยภาพตามสาขาความต้องการด้านเอไอเพิ่มขึ้น 20% ต่อปี หรือประมาณ 7 แสนคนใน 7 ปี เกิดการลงทุนด้านเอไอในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 10% ต่อปี หรือ 30,000 รายใน 7 ปี เกิดธุรกิจใหม่และนวัตกรรมบริการที่ใช้เทคโนโลยีเอไอเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 700 ราย ใน 7 ปี ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้ให้ความเห็นชอบในหลักการให้โอนทรัพย์สิน อุปกรณ์และโครงข่ายฯ รวมถึงระบบควบคุมส่วนกลางภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐและโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock) ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายของโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ให้กับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (เอ็นที) ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2564 โดยเอ็นทีจะต้องบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะประจำหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องในราคาถูก รวมทั้งบำรุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

อีกทั้งกระทรวงดีอีเอส โดยเอ็นที จะร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ในการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะประจำหมู่บ้าน 24,700 หมู่บ้าน ซึ่งก่อนหน้านี้ดีอีเอส ได้วางโครงข่ายเน็ตประชารัฐครอบคลุมไว้แล้วเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง รวมถึงมอบนโยบายให้ท้องถิ่นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีบริการดังกล่าว

ทั้งนี้ หลังจากที่ประชุมมีมติอนุมัติดังกล่าวแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้ฝากเรื่องโครงการบริการฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สาย ขอให้เอ็นทีและ อปท. ร่วมมือกันดำเนินการ ช่วยกันรับผิดชอบดูแล และฝากในเรื่องของการกำกับดูแลการนำบริการฟรีไวไฟ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปใช้ทางที่ผิด ซึ่งที่ผ่านมาสามารถดำเนินการจับกุมได้ แต่ก็มีกระทำผิดซ้ำ โดยจะได้มีการพิจารณาเสนอปรับปรุงกฎหมายเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดต่อไป