วว.มุ่งเสริมความรู้ 'บีซีจี' ด้วยวทน.ผ่านมหกรรมวิทยฯ 63

วว.มุ่งเสริมความรู้ 'บีซีจี' ด้วยวทน.ผ่านมหกรรมวิทยฯ 63

วว.โชว์นิทรรศการ “TISTR BCG Being the Better Life” ในงานมหกรรมวิทย์ฯ 2563 เน้นให้ความรู้ วทน. แก่เยาวชน ด้วยผลงานวิจัยพัฒนาด้าน 'Circular Economy' ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ถึงปลายทาง สู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อความยั่งยืนของประเทศ

ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า  BCG  Economy  Model  เป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งประเทศไทยนำมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อที่จะพาประเทศก้าวข้าม กับดักประเทศรายได้ปานกลางและลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการใช้ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมๆ กัน โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เป็นกลไกขับเคลื่อน

160543008871

การเข้าร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ในปีนี้ วว. นำเสนอผลงานตามนโยบาย BCG  Economy  Model  และโครงการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ภายใต้แนวคิด “TISTR  BCG … Being  the  better  life โดยการถ่ายทอดความรู้ด้าน วทน. ให้แก่เยาวชน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ถึงปลายทาง มุ่งสร้างความตระหนักและความสนใจด้าน วทน. ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนและประชาชนทั่วไป  หวังสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการนำ วทน. ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนของประเทศ โดยมีการจัดแสดงผลงาน 3 โซนกิจกรรม ดังนี้

โซนที่ 1  นิทรรศการให้ความรู้และภาพรวมผลงาน  วว. กับ BCG  นำเสนอการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย  BCG  Economy  Model  โดยการเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์  ส่งผลให้ วว. ผลิตผลงานวิจัยซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้นำไปใช้มากขึ้น  โดยเฉพาะ SMEs วิสาหกิจชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย   12   ผลงานเด่น  อาทิ ฐานข้อมูลจุลินทรีย์และการนำไปใช้ประโยชน์ โพรไบโอติก สารชีวภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ (BioD)  เห็ดเพื่อชุมชน   

160543013367

โซนที่ 2  Highlight  ผลงานเด่น วว. ด้าน Circular  Economy นำเสนอผลงานวิจัย “หินกรองตู้ปลาบำบัดน้ำจากเปลือกหอย” หรือ ตู้ปลามีชีวิต  ผลสำเร็จในการดำเนินงานของ วว. ร่วมกับ เทศบาลเมืองแสนสุข   วิสาหกิจชุมชนเขาสามมุข   และชุมชนเขาสามมุข   จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย Quadruple Helix เพื่อการพัฒนาแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเปลือกหอยนางรม 

160543014424

 หินกรองตู้ปลาบำบัดน้ำจากเปลือกหอยเป็นนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกหอยนางรม โดยใช้ วทน. เข้ามาจัดการขยะชุมชน  ช่วยลดปริมาณขยะ  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นทางเลือกในการผลิตผลิตภัณฑ์นวัตอัตลักษณ์ในพื้นที่ ผลิตภัณฑ์มีจุดเด่น 1.เปลือกหอย  ประกอบด้วย  แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) เปลี่ยนให้เป็นสารที่มีคุณสมบัติบำบัดน้ำได้  2.เป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกหอย   ที่นำมาพัฒนาเป็นหินกรองตู้ปลา  มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยกำจัดแอมโมเนียและฟอสเฟตในน้ำได้  และ 3.มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียที่มีปัญหาจากแอมโมเนียและฟอสฟอรัสได้  โดยมีอายุยาวนานถึง 3 เดือน ภายหลังเลิกใช้งาน สามารถนำไปเป็นวัสดุปรับสภาพดินได้

นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจ คือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นด้านสังคม 1.ชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจ เรียนรู้การจัดการขยะและของเหลือทิ้งเชิงพื้นที่ และ 2.ชุมชนนำแนวคิด ความรู้ ไปประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะสม ด้านสิ่งแวดล้อม  ช่วยลดปัญหาจากกลิ่นและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการกองทิ้งเปลือกหอยนางรม

160543015799

โซนที่ 3  กิจกรรมร่วมสนุกแบบวิถี  New Normal   ร่วมเช็คอินถ่ายภาพ ในบรรยากาศอะควาเรี่ยมหรรษา พร้อมกิจกรรมตอบปัญหา ร่วมสนุกแชร์แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากบูธนิทรรศการของ วว. โดยจัดกิจกรรมเป็นรอบๆ พร้อมรับของรางวัลเป็นที่ระลึกมากมาย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนและต่อยอดความคิดสู่การหล่อหลอมเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

“วว. เชื่อมั่นว่านิทรรศการ TISTR  BCG … Being  the  better  life  ซึ่งได้นำมาโชว์ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนของไทยอย่างเป็นรูปธรรม ตามเจตนารมณ์การจัดงานของกระทรวง อว. ที่ว่า...จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ สร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” ชุติมา กล่าวสรุป

160543016984

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมจัดงาน“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2563” (National Science and Technology Fair 2020) ระหว่างวันที่ 13 -23 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์  ฮอลล์ 2  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี