"วีกรีน" ม.เกษตร ฐานแรกของไทย 'ตรวจสอบรับรองก๊าซเรือนกระจก'

"วีกรีน" ม.เกษตร ฐานแรกของไทย 'ตรวจสอบรับรองก๊าซเรือนกระจก'

"VGREEN" คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับใบรับรองระบบงาน ขึ้นทะเบียนเป็น หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก มอก.14065-2560 ( ISO 14065 : 2013) หน่วยงานแรกของประเทศไทย

"VGREEN" หรือ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ได้ผ่านการตรวจรับรองระบบงาน และได้รับขึ้นทะเบียนเป็น หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ (Validation/Verification Body, VVB) ก๊าซเรือนกระจก มอก.14065-2560 หรือ ISO 14065 : 2013 เป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทย จาก สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (NAC, National Accreditation Council) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

160450583674

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้จัดพิธีมอบใบรับรองระบบงาน : หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ (Validation/Verification Body, VVB) ก๊าซเรือนกระจก มอก.14065-2560 หรือ ISO 14065 : 2013 ในขอบข่ายการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร และขอบข่ายการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้แก่ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นผู้มอบใบรับรองระบบงาน : หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ (Validation/Verification Body, VVB) ก๊าซเรือนกระจก มอก.14065-2560 หรือ ISO 14065 : 2013 แก่ ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

160450585483

ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตนและทีมงานซึ่งประกอบด้วยนักวิจัยจาก ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับใบรับรองระบบงาน : หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ (Validation/Verification Body, VVB) ก๊าซเรือนกระจก มอก.14065-2560 หรือ ISO 14065 : 2013 เป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทย

"เราพร้อมที่จะนำอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยที่ผ่านการรับรอง จะได้รับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งถือว่าตอบโจทย์ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยร่วมอนุสัญญากับหลายประเทศทั่วโลก" 

“ ความสำเร็จในวันนี้ มาจากทีมงานที่เข้มแข็ง ได้แก่ คณะสิ่งแวดล้อม และ คณะวนศาสตร์ ซึ่งขณะนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้ผ่านการประเมินและขึ้นทะเบียนในด้านของผู้ทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร (CFO) จำนวน 7 คน  ได้แก่ ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง นายศุภโชค ตาปนานนท์ นายธนนนท์ นุชเนตร นางสาวสโรชา แดงศิริ ดร.ศรุดา สิทธิกิจปัญญา นางสาวนิศารัตน์ ใจยศเส้า นายธีรวัชร เพชระบูรณิน"

และในด้านของผู้ตรวจสอบ/ทวนสอบ T-VER ป่าไม้ และพื้นที่สีเขียว จำนวน 6 คน ได้แก่ ดร.นรินธร จำวงษ์ ผศ.ดร.รุ่งเรือง พูลศิริดร.เจษฎา วงค์พรหม นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ นายอนุชา ทะรา ผศ.ดร.วิรงรอง ดวงใจ นับว่าเป็นทีมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองที่มีศักยภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือ ตามมาตรฐานสากล จาก สมอ.ในวันนี้ จะเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนทำงานเพื่อสนับสนุนงานด้านก๊าซเรือนกระจกในระดับชาติและสากล ตลอดจนเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะสิ่งแวดล้อม คณะวนศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเป็นผู้นำด้านตรวจสอบรับรองด้านก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย อย่างยั่งยืนตลอดไป

160450594460

สำหรับการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ตาม มาตรฐานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และค่าคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย อันเป็นการสนับสนุนงานด้านการประเมินและจัดการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับชาติและสากล โดยมีขอบเขตการตรวจสอบรับรอง ได้แก่

1.คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร สาขาอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป การทำเหมืองแร่และการผลิตแร่ อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษและการพิมพ์ การขนส่ง การจัดการและกำจัดของเสีย การเกษตร ป่าไม้และการใช้ที่ดิน และกิจกรรมการบริการทั่วไป
2. โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย สาขา การตัดไม้และการทำสวนป่า และพลังงานอุตสาหกรรม ตาม มาตรฐานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

160450608963