ไอซีทีปฎิรูป‘ซิป้า’ หนุนดิจิทัลอีโคโนมี

ไอซีทีปฎิรูป‘ซิป้า’ หนุนดิจิทัลอีโคโนมี

ไอซีทีเตรียมความพร้อมจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขับเคลื่อนประเทศไทยเร่งปฎิรูปโครงสร้างซิป้าใหม่หวังช่วยหนุนแข่งตลาดโลก

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า หลังปรับโครงสร้างกระทรวงไอซีที และเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งคาดว่าจะเสร็จช่วงเดือนส.ค.นี้ กระทรวงชื่อใหม่จะมีพันธกิจและบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (ดิจิทัล อีโคโนมี) อย่างเต็มรูปแบบ

ส่วนของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที จะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีบทบาทสำคัญด้านการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนัยสำคัญในการนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาอย่างสมบูรณ์และสอดคล้องนโยบายของรัฐบาล

อย่างไรก็ดี ไอซีที โดยคณะกรรมการเพื่อศึกษาและจัดทำภารกิจและโครงสร้างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้กำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดตั้งสำนักงานชื่อใหม่ ตาม พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... ซึ่งต้องโอนพนักงานและลูกจ้างของซิป้าไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานดังกล่าวเป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้ ได้ศึกษาและเสนอแนะการปรับโครงสร้างของซิป้าให้สอดคล้องกับภารกิจและโครงสร้างของสำนักงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นให้ปฏิบัติงานในภารกิจสำคัญได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการศึกษา ได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานไว้ 6 เดือน ระยะแรกคือ ตั้งแต่เดือนก.ค.-ก.ย. 2558 จะศึกษาโครงสร้างองค์กร กฎระเบียบ และจัดบุคลากรลงภายใต้โครงสร้างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะที่สอง เดือนก.ย.-ธ.ค. 2558 จะศึกษาข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล และระยะที่สาม เดือนต.ค.-ธ.ค. 2558 เป็นการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติม

“หลังการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเป็นกระทรวงดิจิทัลฯ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบจะกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะการบูรณาการงานร่วมกับกระทรวงอื่นๆ ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน โดยทุกอย่างต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาพรวมของกระทรวงดิจิทัลฯ"

ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ (ฮาร์ด อินฟราสตรักเจอร์) การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (ซอฟต์ อินฟราสตรักเจอร์) การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการให้บริการ (เซอร์วิส อินฟราสตรักเจอร์) การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (ดิจิทัล อีโคโนมี โปรโมชั่น) และการสร้างสังคมดิจิภทัลที่มีคุณภาพ (ดิจิทัล โซไซตี้) ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

การดำเนินงานดังกล่าวเพื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลและช่วยเชื่อมโยงผู้ผลิตกับตลาดโลก โดยรัฐบาลมีเป้าหมายระยะสั้นคือ การยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย ส่วนระยะยาวคือ การขยายตัวอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย