กฤษฎีกาชี้ทีวีอนาล็อกไม่ต้องจ่ายค่าไลเซนส์

กฤษฎีกาชี้ทีวีอนาล็อกไม่ต้องจ่ายค่าไลเซนส์

เลขาธิการ กสทช.เผยเตรียมนำความเห็นกฤษฎีกาที่ระบุว่า "ทีวีอนาล็อก" ไม่ต้องจ่ายค่าไลเซนส์ เข้าให้บอร์ด กสท.พิจารณา

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผย ความคืบหน้ากรณี สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า ผู้รับสัมปทานเดิมซึ่งประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่มีอัตรารวมไม่เกิน 2% ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายหรือไม่ อย่างไรนั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือตอบกลับมาแล้ว โดยมีความเห็นว่า

"ผู้รับสัมปทานเดิมไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งเป็นไปตาม มาตรา 75 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ที่กำหนดไว้ชัดเจนว่า ผู้รับสัมปทานเดิมที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ ถึงแม้ว่ามาตรา 42 วรรคสาม จะได้กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก็ตาม แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็ไม่ได้มีผลเป็นการลบล้าง หรือยกเลิกบทบัญญัติ มาตรา 75 วรรคสอง ที่กำหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแก่ผู้รับสัมปทานเดิมไว้"

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะได้นำความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป