สจล.พัฒนาสื่อการเรียนวิทยาศาสตร์

สจล.พัฒนาสื่อการเรียนวิทยาศาสตร์

สจล.ชูนวัตกรรมสื่อการเรียนวิทยาศาสตร์ยกระดับการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์เด็กไทย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ชูนวัตกรรมยกระดับการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์เด็กไทย

รองศาสตราจารย์วิชิต ศิริโชติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นักวิจัยผู้พัฒนานวัตกรรมเครื่องออสซิลโลสโคป กล่าวว่า สจล. ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทย จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการศึกษา และช่วยยกระดับการศึกษาของไทย เพื่อให้นักเรียนไทยมีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ ตัวอย่างนวัตกรรมเครื่องออสซิลโลสโคป ซึ่งเป็นเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยแสดงผลรูปคลื่น โดยใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาฟิสิกส์ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ และยังสามารถใช้เป็นเครื่องแสดงผลเครื่องมือวัดบางชนิดอีกด้วย

นอกจากนี้ นวัตกรรมดังกล่าว ยังสามารถต่อยอดพัฒนาเพื่อนำไปผลิตและจัดจำหน่ายได้จริงในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจากเดิมที่ต้องมีการนำเข้าเครื่องมือชนิดนี้จากต่างประเทศ โดยมีต้นทุนประมาณ 15,000 บาท เมื่อคนไทยสามารถผลิตเครื่องออสซิลโลสโคปได้เอง ทำให้ต้นทุนลดลงเหลือประมาณ 1,500 – 2,000 บาทต่อเครื่องเท่านั้น จึงถือเป็นต้นแบบของนวัตกรรมด้านการศึกษาที่มีส่วนช่วยยกระดับขีดความรู้ความสามารถให้กับนักเรียนไทย

ทั้งนี้ สจล. ได้วางแผนการพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษารูปแบบอื่นๆ ในอนาคตเพิ่มเติมอีก อาทิ เครื่องวัดกรดด่างแบบดิจิตอล ชุดฝึกไมโครคอนโทรลเลอร์ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ เป็นต้น ซึ่งผลงานทั้งหมดล้วนสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ สจล. ในปีนี้ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศในทุกด้าน โดยเฉพาะรากฐานด้านการศึกษาที่นับเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศไทยเช่นกัน