ม.สงขลาฯส่งงานวิจัยลงหิ้ง

ม.สงขลาฯส่งงานวิจัยลงหิ้ง

ม.สงขลานครินทร์ อนุญาตให้ใช้สิทธิในอนุสิทธิบัตรแก่เอกชนสานต่อเชิงพาณิชย์

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุญาตให้ใช้สิทธิในอนุสิทธิบัตรแก่บริษัท วอนนาเทค จำกัด จำนวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย น้ำยาพ่นเคลือบผิวที่มีสมบัติไม่ชอบ "น้ำ" อย่างยิ่งยวดและกรรมวิธีการผลิต และน้ำยาพ่นเคลือบผิวที่มีสมบัติไม่ชอบ "น้ำยาง" อย่างยิ่งยวด และกรรมวิธีการผลิต ซึ่งเป็นผลงานของ ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม และคณะวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

สำหรับผลงานวิจัยแรกนั้นเป็นการพัฒนาน้ำยาเคลือบผิววัสดุนานาชนิดในสูตรเดียวและใช้งานได้ในขั้นตอนเดียว ซึ่งภาคเอกชนได้ขออนุญาตใช้สิทธิไปทำเป็นผลิตภัณฑ์และใช้ชื่อทางการค้าว่า “สตริงเกอร์ (Strinker)” มีคุณสมบัติดีเด่นสามารถทำให้น้ำรวมตัวเป็นหยดและทำมุมมากกว่า 150-160 องศากับผิววัสดุที่ถูกเคลือบ หยดน้ำจะกลิ้งลงไปอย่างง่ายดายพร้อมทั้งนำฝุ่นหรือสิ่งสกปรกติดออกไปด้วย นั่นคือมีกลไกทำความสะอาดตัวเอง (Self-cleaning surface)

ส่วนผลงานวิจัยชิ้นถัดมาสารเคลือบที่นำมาใช้กับจอกยาง แล้วทำให้น้ำยางไม่ติดผิว ทั้งยังสามารถเทออกจากจอกยางไหลลงภาชนะอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องพึ่งพาไม้ปาดยาง ภาคเอกชนขอรับสิทธิเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์สองประเภท ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า “ฟาสซี่ (Fazzy)” สำหรับเคลือบผิวจอกยาง และ “แล็กซ์ (Lax)” สำหรับเคลือบผิวภาชนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปน้ำยางพารา เช่น ถังบรรจุน้ำยาง รางหรือท่อที่ต้องการให้น้ำยางไหลผ่าน โดยมีขั้นตอนการใช้งานที่ง่าย เช่น การพ่นเคลือบ การจุ่มเคลือบ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างพัฒนาการยึดติดของชั้นเคลือบให้นานยิ่งขึ้นจาก 3-4 สัปดาห์เป็น 2-3 เดือน เพื่อลดภาระผู้ประกอบการด้านเกษตรสวนยางพารา