มข.จับมือเอกชนพัฒนาอ้อยและน้ำตาล

มข.จับมือเอกชนพัฒนาอ้อยและน้ำตาล

มข.ร่วมมือเอกชนพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล หวังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ

มข.ร่วมมือเอกชนพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล หวังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล รวมถึงตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง โดยข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2557 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษา และพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์ความรู้ร่วมกัน รวมถึงกิจกรรมที่เชื่อมโยงซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศ

รศ.ดร.กิตติชัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก ซึ่งการก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลกนั้น นอกจากการมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติแล้ว องค์ความรู้จากการวิจัยนั้น จำเป็นต้องนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ เชิงนโยบายและเชิงพาณิชย์ อันเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการวิจัย

ดังนั้น นโยบายและแนวทางสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากงานวิจัย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา ผ่านคณะ หน่วยงาน คลัสเตอร์วิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง กลุ่มวิจัยและโครงการความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน มาโดยตลอด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการวิจัยอ้อยและน้ำตาลนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จึงเป็นโอกาสที่ดีที่กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรืองจะได้มีความตกลงในการพัฒนาความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลรวมทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ ทั้งนี้ ความร่วมมือที่สำคัญครั้งนี้ จะส่งผลให้เกิดการพัฒนางานวิจัยด้านอ้อยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการความรู้ด้านอ้อยและน้ำตาล ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในระยะต่อไป ซึ่ง เป็นเป้าประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง