กสทช.ลุยแจกเงินกองทุน

กสทช.ลุยแจกเงินกองทุน

กสทช.เผยผู้ยื่นขอรับเงินกองทุนรวม 223 โครงการ วงเงินรวม 2,635 ล้านบาท แยกฝั่งกระจายเสียง-โทรคมฯ พร้อมส่งคณะกรรมการกลั่นกรองภายใน 1-2 วัน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า จากที่คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ได้เปิดให้มีการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินกองทุน ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค.-28 ก.พ. 2556 ที่ผ่านมา ปรากฎว่า

มีผู้ยื่นขอรับเงินจากกองทุน จำนวน 223 โครงการ วงเงิน 2,635.45 ล้านบาท แบ่งเป็นกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 138 โครงการ วงเงิน 1,269.37 ล้านบาท กิจการโทรคมนาคม 85 โครงการ วงเงิน 1,366.08 ล้านบาท โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองภายใน 1-2 สัปดาห์ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับสถานะกองทุนปัจจุบัน มีเงินทั้งหมด 9,400 ล้านบาท เป็นเงินที่โอนมาจากกองทุนเพื่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคม 3,400 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 3.5% สำหรับใบอนุญาตกิจการโทรคมนาคม เมื่อปี 2554-2555 อีก 6,000 ล้านบาท การใช้เงินจากกองทุนนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนแรกเป็นเงินสนับสนุนให้กับหน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ และนิติบุคคลที่ประสงค์ประกอบกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากำไรทางธุรกิจ ยื่นขอสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ในวงเงิน 3,400 ล้านบาท
ส่วนอีก 6,000 ล้านบาท จะเป็นเงินที่นำมาใช้ในการกองทุนเพื่อการให้บริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน โดยเปิดให้มีการเสนอประกวดราคาในแต่ละพื้นที่ว่าเป็นตามเงื่อนไขจะให้บริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง