เครื่องจักรสัญชาติไทย100%

เครื่องจักรสัญชาติไทย100%

กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จวิศวกรรมย้อนรอยเครื่องจักรต้นแบบ “ระบบจ่ายคอนกรีตชนิดแขนพับสำหรับงานก่อสร้าง” ราคาถูกกว่านำเข้า 40%

กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จวิศวกรรมย้อนรอยเครื่องจักรต้นแบบ “ระบบจ่ายคอนกรีตชนิดแขนพับสำหรับงานก่อสร้าง” ราคาถูกกว่านำเข้าถึงร้อยละ 40 ลดต้นทุนการผลิต แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ลดระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดความสำเร็จวิศวกรรมย้อนรอยเครื่องจักรต้นแบบ “ระบบจ่ายคอนกรีตชนิดแขนพับสำหรับงานก่อสร้าง” สามารถจ่ายคอนกรีตเข้าไปภายในตัวอาคารเพื่อก่อสร้าง ปริมาณ 5 ลบ.เมตร ใช้เวลาเพียง 10 นาที ราคาถูกกว่านำเข้าถึงร้อยละ 40 ลดต้นทุนการผลิต แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ลดระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท คอนสโกเอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด ณ บริษัท คอนสโกฯ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.41 เขตประเวศ กรุงเทพฯ

จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย ทำให้มีการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและเอกชนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และอื่นๆ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการนำเข้าเครื่องจักรมาใช้ในการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น ตามปริมาณการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะเครื่องจ่ายคอนกรีตชนิดแขนพับสำหรับงานก่อสร้าง ที่มีความต้องการมากถึง 20 เครื่องต่อปี (ข้อมูลปี 2554)

การพัฒนาเครื่องดังกล่าวได้ภายในประเทศจะลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศไปได้กว่าร้อยละ 40 (ราคานำเข้า 5-6 ล้านบาท ผลิตได้ภายในประเทศจำหน่ายในราคาประมาณ 3-4 ล้านบาท) และยังเป็นการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทย ลดต้นทุนการผลิต ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากฝุ่นควันในการก่อสร้าง พัฒนาศักยภาพบุคคลากรไทยในการพัฒนาและสร้างเครื่องจักร รองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบที่ดีต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม และ GDP ของประเทศ

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงให้การสนับสนุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท คอนสโกเอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด ดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบระบบจ่ายคอนกรีตชนิดแขนพับสำหรับงานก่อสร้าง ภายใต้โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเพื่อลดการนำเข้าด้วยวิศวกรรมย้อนรอยและพัฒนาเทคโนโลยีของไทย โดยมีรัศมีการทำงานของแขนกลประมาณ
28 เมตร เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศไทย มีราคาถูก และลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

ด้าน รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการขยายตัวในภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้มีการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐและภาคเอกชนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ระบบสาธารณูปโภคและอื่น ๆ ทำให้มีความต้องการเครื่องจักรในการก่อสร้างมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเครื่องจ่ายคอนกรีตชนิดแขนพับสำหรับงานก่อสร้าง เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยมีความต้องการใช้ประมาณ 20 เครื่องต่อปี ซึ่งล้วนแต่เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้น ส่วนมากเป็นการนำเข้าจากประเทศจีน และเป็นแบบที่ใช้งานแล้ว จึงทำให้ไม่ปลอดภัยในการนำมาใช้ในประเทศไทย

ดังนั้น ทางบริษัท คอนสโกเอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาเพื่อลดการนำเข้าเครื่องดังกล่าว โดยสามารถผลิตได้ภายในประเทศ ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการวิจัยและพัฒนาเครื่องจ่ายคอนกรีตชนิดแขนพับสำหรับงานก่อสร้างดังกล่าว สามารถจ่ายคอนกรีตเข้าไปในงานก่อสร้างได้ถึง 5 ลูกบาศก์เมตรต่อ 10 นาที ประหยัดแรงงานคน รวดเร็ว และที่สำคัญมีประสิทธิผลก่อให้เกิดการทำงานได้เป็นอย่างสูง ขนาดกระทัดรัด สวยงาม เหมาะสมกับการทำงานเป็นอย่างยิ่ง สามารถผลิต และใช้วัสดุภายในประเทศทั้งสิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่
นายสมบัติ สมศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 0 2333 3956 โทรสาร 0 2333 3931
e-mail : [email protected]