“ดีป้า” ร่ายแผนปี 66 ดันเศรษฐกิจดิจิทัลไทยโต 9.9 แสนล้าน

“ดีป้า” ร่ายแผนปี 66 ดันเศรษฐกิจดิจิทัลไทยโต 9.9 แสนล้าน

"ดีป้า" ฉายภาพการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมประกาศแผนการดำเนินงาน ปี 2566 ชูแนวคิด Digital Infinity ขับเคลื่อนประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรอบด้าน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 จะดำเนินการตามแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลปี 2566-2570 ด้วนการเสริมทักษะด้านโค้ดดิ้งให้กับเด็ก และเยาวชนผ่าน 1,500 โรงเรียน จำนวน 1 แสนราย พร้อม สร้างดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติไทย เพื่อขยายตลาดไปยังต่างประเทศ รวมถึงการออกสิทธิและใบอนุญาตทำงานเพื่อดึงผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี (เทค ทาเล้นท์) เข้ามาทำงานในไทยมากยิ่งขึ้น

พร้อมทั้งส่งเสริม ให้เกิดการทรานส์ฟอร์มกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและบริการ ภาคการท่องเที่ยว และภาคเกษตรกรรม ด้วยการนำเทคโนโลยขั้นสูงเข้ามาใช้ เช่น เอไอ 5G บล็อกเชน 

“ เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยในปีนี้จะมีมูลค่าประมาณ 7.7 แสนล้านบาทแต่ปีหน้าปีหน้าคาดว่าจะสามารถเติบโตขึ้นไปอยู่ที่ 9.9 แสนล้านบาท เติบโตสองหลัก จากอุตสาหกรรมเกม การลงทุนสตาร์ทอัพที่เพิ่มขึ้น และอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ร่วมถึง การเปิดประเทศช่วยให้อุตสาหกรรมบริการและที่เกี่ยวข้องเติบโคเพิ่มมากขึ้น”

ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ก่อตั้งดีป้าเมื่อปี 2560 เรามุ่งพัฒนากำลังคนสู่ยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นหน่วยงานแรก ๆ ของประเทศที่มุ่งสร้างเสริมทักษะด้านโค้ดดิ้งให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อปูพื้นฐานสู่เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงในอนาคต โดยปัจจุบันมีนักเรียนสามารถเข้าถึงทักษะด้านโค้ดดิงมากกว่า 4.2 ล้านคน เพิ่มศักยภาพกำลังคนดิจิทัลผ่านการ Upskill, Reskill และ New Skill

พร้อมกันนี้ ดีป้า ยังยกระดับภาคเศรษฐกิจสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ โดยสร้างดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติไทย 142 ราย เกิดมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจมากกว่า 16,000 ล้านบาท ผลักดันดิจิทัลสตาร์ทอัพเข้าสู่ระบบและได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ ซึ่งดิจิทัลสตาร์ทอัพนับเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดการทรานส์ฟอร์มกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก (Real Sector) ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและบริการ ภาคการท่องเที่ยว และภาคเกษตรกรรม

นอกจากนี้ ดีป้า ยังดำเนินการขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัล โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชมสามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาขีดความสามารถในกระบวนการผลิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มั่นคง เติบโตได้อย่างยั่งยืน

โดยมีชุมชนที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลมากถึง 281 ชุมชน ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน ผู้สูงวัย กลุ่มเปราะบางเกิดความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ตระหนักถึงประโยชน์ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลไม่น้อยกว่า 9 ล้านคน ส่งเสริมให้เกิดเมืองอัจฉริยะ (สมาาร์ทซิตี้) จำนวน 30 พื้นที่ใน 23 จังหวัด ส่งคนรุ่นใหม่กลับไปทำงานเพื่อพัฒนาภูมิลำเนาของตนเอง และบูรณาการการทำงานกับท้องถิ่นผ่านโครงการนักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (Smart City Ambassadors) อีกทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านโครงการ Thailand Digital Valley ที่ทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในปี 2567 และกระจายการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสู่ทุกภาคส่วนผ่านการดำเนินงานของสำนักงานฯ สาขาของ ดีป้า ที่กระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

สำหรับปี 2566 ดีป้า พร้อมต่อยอดภารกิจต่าง ๆ ตามแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้แนวคิด "DIGITAL INFINITY - ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด" ประกอบด้วย Ecosystem and Beyond , National Transformation and Beyond ,Technology and Beyond , Policy and Digital Inclusion ,Looking Forward ดีป้า จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ผ่านการจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (National Big Data Institute: NBDi) เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการทำงานเพื่อผลักดันประเทศ (Data Driven Nation) ด้วย พลังของคนรุ่นใหม่ ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการจะสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ส่วนประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามแนวคิด "Big Data for All"