บพข. พัฒนาเทคโนโลยี 5G - AI ป้องกันการอาชญากรรม

บพข. พัฒนาเทคโนโลยี 5G - AI ป้องกันการอาชญากรรม

บพข. ร่วมกับ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล-มอ.-เกาหลีใต้ “วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 5G - AI” เพื่อติดตามและป้องกันอาชญากรรม เช่น การตรวจจับใบหน้า ติดตามวัตถุ สร้างความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะให้แก่ประชาชน

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล ม.สงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง “วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์ AI” เพื่อกิจการงานตำรวจ ซึ่งนำร่องด้วยแพลตฟอร์ม 5G-AI รักษาความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง ม.สงขลานครินทร์, โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด

และภาคเอกประเทศเกาหลีใต้ ประกอบด้วย Hanwha Techwin (ประเทศไทย) บริษัท ฟาโตส จำกัด (FATOS) และ บริษัท อินโนเดป อิงค์ (InnoDep Inc) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ เพื่อติดตามและป้องกันการเกิดอาชญากรรม สร้างความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

บพข. พัฒนาเทคโนโลยี 5G - AI ป้องกันการอาชญากรรม

โดยมีการร่วมสนับสนุนทุนการทดสอบมาตรฐานการใช้งานจริงจาก บพข. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการ บพข. กล่าวว่า การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติเป็นกลไกหนึ่งในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามแพลตฟอร์มการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership)

เพื่อการพัฒนา ววน. ของประเทศ ซึ่ง บพข. ได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายที่มีการทำงานร่วมกับภาคการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคเอกชน ของไทยและต่างประเทศ ในการทำงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในรูปแบบของกระบวนการเลือกรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีที่พัฒนาในประเทศให้กับต่างประเทศที่ต้องการ 

บพข. พัฒนาเทคโนโลยี 5G - AI ป้องกันการอาชญากรรม

วรรณรัช สันติอมรทัต ประธานคณะอนุกรรมการ แผนงานกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม บพข. กล่าวเสริมว่า การทำงานร่วมกับทีมวิศวกรของบริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด (ผู้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัย) เพื่อติดต่อประสานงานกับผู้บริหารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จนได้ข้อสรุปในการจัดทำพื้นที่ Sandbox ร่วมกับหน่วยปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของประเทศ ซึ่งก็คือตำรวจ โดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน จ.นครปฐม เป็นจุดนำร่องส่วนกลาง 

และคาดหวังในการจะขยายผลดึงระบบจากพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศเชื่อมต่อกับส่วนกลาง ในที่นี้ได้วางพื้นที่เป้าหมายที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่โดยรอบและรอยต่อกับระบบของม.สงขลานครินทร์

ซึ่งขณะนี้ ได้วางแผนทดสอบประสิทธิภาพของการทำงานของ PSU AI smart security platform ร่วมกับเทคโนโลยีของภาคเอกชนประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่ บริษัท Hanwa Techwin บริษัท Innodep และบริษัท FATOS โดยกำหนดให้มีรูปแบบของการตรวจจับป้ายทะเบียนจุดเข้าออกพื้นที่ ตรวจจับใบหน้า ติดตามวัตถุ (Tracking) ค้นหาเป้าหมาย (Searching) และแสดงผลของการติดตามวัตถุบนแผนที่ที่มีความละเอียดสูง ซึ่งจะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานของแพลตฟอร์มสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่จะนำไปสู่เชิงพาณิชย์

การลงนามข้อตกลงครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความคืบหน้าใน “โครงการพัฒนาความร่วมมือนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ ความร่วมมือระหว่างเกาหลีและไทย ในด้านระบบชาญฉลาดสำหรับการรักษาความปลอดภัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและเอกชนจากประเทศเกาหลีใต้และไทยสนับสนุนการนำนวัตกรรมร่วมไปสู่ตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และดำเนินการเชื่อมต่อระบบที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมของทั้งสองฝ่าย (เกาหลีใต้และไทย) ทดสอบในพื้นที่เมืองอัจฉริยะ รวมทั้งต่อยอดนวัตกรรมดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ระบบรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวสำหรับเมืองอัจฉริยะร่วมกับเทคโนโลยีจากประเทศเกาหลีใต้