EA ส่ง "กรีน เทคโนโลยี " เซ็น MOU กับ บพข. วิจัยพัฒนาเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมัน

EA ส่ง "กรีน เทคโนโลยี " เซ็น MOU กับ บพข. วิจัยพัฒนาเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมัน

EA ส่งบริษัทย่อย "กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช" เซ็น MOU กับ บพข. "โครงการ บพข. - GTR" ร่วมวิจัยพัฒนา "ปาล์มน้ำมัน" สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม สอดรับนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรม Bio - Circular - Green Economy ของไทย

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์  (EA)เปิดเผยว่า บจก.กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช (GTR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เซ็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยหน่วยบริหาร และจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต และบริการ รวมถึงสนับสนุนถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างตลาดนวัตกรรม การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ และพัฒนาแพลตฟอร์มทางนวัตกรรมในภาคการผลิตและภาคบริการทุน

บริษัท กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช จำกัด หรือ GTR มีพันธกิจหลักในการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมของกลุ่ม EA โดยมีการสร้างมูลค่าเพิ่มกับวัตถุดิบทางเลือกให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงส่งผลให้บริษัทมุ่งเน้นการศึกษาสารโอลีโอเคมีคัลส์ที่ผลิตจากวัตถุดิบทางธรรมชาติอย่าง "ปาล์มน้ำมัน" ที่เป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่มีความสำคัญด้านความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน

 

ทั้งนี้ยังประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ และความไม่แน่นอนของราคา ซึ่งส่งผลโดยตรงตั้งแต่ระดับเกษตรกรจนถึงระดับอุตสาหกรรม เนื่องจากขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ และการพัฒนาด้านนวัตกรรมที่เหมาะสม ส่งผลให้บริษัท ได้จัดทำแผนส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยกลุ่มเรื่องปาล์มน้ำมันตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ โดยมีจุดมุ่งหมายเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อมุ่งตอบสนองการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน จึงทำให้เกิดความร่วมมือโครงการ "บพข.-GTR" ในครั้งนี้

"ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมวิจัยพัฒนาระหว่างรัฐและเอกชน อันจะสร้างคุณค่าเพิ่มและประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมภายในองค์ความรู้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีด้านอื่นๆ และวิศวกรรมมาบูรณาการ และพัฒนาผ่านงานวิจัยที่เอกชนเห็นว่ามีศักยภาพทางการตลาดสามารถนำไปพัฒนาเพื่อให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ โดยดำเนินร่วมกับ สอวช.(บพข.) ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรม สอดรับนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรม Bio-Circular-Green Economy ของประเทศไทย และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์