"โควิดวันนี้" ชลบุรี ยอดติดเชื้อ 1,390 ราย ไม่รวม ATK อีก 5,378 ราย ตาย 1 ราย

"โควิดวันนี้" ชลบุรี ยอดติดเชื้อ 1,390 ราย ไม่รวม ATK อีก 5,378 ราย ตาย 1 ราย

สถานการณ์โควิด-19 จ.ชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อ "โควิดวันนี้" มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 1,390 ราย ไม่รวม ATK อีก 5,378 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 จ.ชลบุรี ระบุ "โควิดวันนี้" มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1,390 ราย (ผู้ติดเชื้อยืนยัน RT-PCR)

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 70 ราย สะสม 4,386 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,349 ราย

2. CLUSTER บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด 11 ราย อำเภอเมืองชลบุรี สะสม 65 ราย

3. CLUSTER บริษัท เอจีซีออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด 5 ราย อำเภอเมืองชลบุรี สะสม 27 ราย

4. CLUSTER บริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด 7 ราย อำเภอพานทอง สะสม 66 ราย

5. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 19 ราย

6. บุคลากรทางการแพทย์ 41 ราย

7. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 3 ราย ดังนี้

7.1 จังหวัดเชียงใหม่ 1 ราย

7.2 จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ราย

7.3 จังหวัดนครราชสีมา 1 ราย

8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

8.1 ในครอบครัว 325 ราย

8.2 จากสถานที่ทำงาน 61 ราย

8.3 บุคคลใกล้ชิด 73 ราย

8.4 ร่วมวงสังสรรค์ 1 ราย

9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 34 ราย

10. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 740 ราย

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 928,959 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 7,353 คน (อัตราป่วย 791.53 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 5 ราย (0.54 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 4 ราย (0.43 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 8 ราย (0.86 ต่อแสนประชากร)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,904,004 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 10,630 คน (อัตราป่วย 558.30 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 23 ราย (1.21 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 14 ราย (0.74 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 23 ราย (1.21 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 132,160 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 292,909 คน รวม 425,069 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 15,239 คน (อัตราป่วย 3585.07 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 55 ราย (12.94 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 11 ราย (2.59 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 52 ราย (12.23 ต่อแสนประชากร)

วันนี้พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย (อายุ 86 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว (ไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

ดังนั้น การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่สาม จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้มีการระบาดเป็นวงกว้างทั้งจังหวัดชลบุรี ร้านอาหารจำหน่ายสแอลกอฮอล์ ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน ขณะนี้เริ่มมีการระบาดในสถานประกอบการจำนวนมาก พนักงานต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และเคร่งครัดในมาตรการองค์กร

1. เลิกงานไม่สังสรรค์

2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย

3. ป่วยต้องหยุด

4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที

5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ขิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ่นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

ค้นให้ตรงเป้า เฝ้าให้ตรงจุด ร่วมใจฉีดวัคซีน สู่โรคประจำถิ่น

1 ค้นให้ตรงเป้า ผู้ที่มีอาการไข้หวัด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่ได้วัคซีนไม่ครบ มีโอกาสเสี่ยงต่อความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ต้องได้รับการตรวจคัดกรองด้วย ATK

2 เฝ้าให้ตรงจุด สถานที่ที่มีกลุ่มเปาะบาง เสี่ยงค่อความรุนแรงหรือเสี่ยงต่อการควบคุมการระบาดได้ยาก หากเกิดการระบาดขึ้น ต้องได้รับการคัดกรองด้วยATK สม่ำเสมอ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สถานพักพิงคนพิการ ร้านอาหารจำหน่ายแอลกอฮอล์ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว

3 ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 100% แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

4 สู่โรคประจำถิ่น เชื้อโควิด-19 ได้ลดความรุนแรงลง และเข้าเป็นโรคประจำถิ่น ในที่สุด ทุกคนป้องกันตัวเองตามมาตรการ univeral protection ยังคงเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะช่วงที่กำลังมีการระบาดในวงกว้าง เพื่อชลอการระบาดไม่ให้รวดเร็วเกินไป ให้ดำเนินการตามมาตรการ คัดการด้วย ATK ก่อน และสามารถแยกกักที่บ้านได้หากไม่มีอาการและไม่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 เป็นหน้าที่ของทุกคน

"โควิดวันนี้" ชลบุรี ยอดติดเชื้อ 1,390 ราย ไม่รวม ATK อีก 5,378 ราย ตาย 1 ราย