"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 784 ราย - ATK 1,944 เสียชีวิตอีก 2 ราย

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 784 ราย - ATK 1,944 เสียชีวิตอีก 2 ราย

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 784 ราย ไม่รวม ATK อีก 1,944 เสียชีวิตอีก 2 ราย พบผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย ไม่พบประวัติการรับวัคซีน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงาน "โควิดวันนี้" 7 มีนาคม 2565 มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 784 ราย

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 51 ราย สะสม 2,883 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 821 ราย

2. CLUSTER บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จำกัด อ.เมืองชลบุรี 3 ราย สะสม 44 ราย

3. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 33 ราย

4. บุคลากรทางการแพทย์ 20 ราย

5. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 2 ราย ดังนี้

5.1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ราย

5.2 จังหวัดภูเก็ต 1 ราย

6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

6.1 ในครอบครัว 143 ราย

6.2 จากสถานที่ทำงาน 63 ราย

6.3 บุคคลใกล้ชิด 65 ราย

6.4 ร่วมวงสังสรรค์ 4 ราย

7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 23 ราย

8. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 377 ราย

วันที่ 7 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 841,602

คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,787 คน (อัตราป่วย 212.33 ต่อแสนประชากร) ไม่มีรายงานเสียชีวิต, ใส่ท่อหายใจ 2 ราย (0.24 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 2 ราย (0.24 ต่อแสนประชากร)

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,891,719 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 2,596 คน (อัตราป่วย 137.23 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 5 ราย (0.26 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 2 ราย (0.11 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 2 ราย (0.11 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม  100,721 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 336,633 คน รวม 437,354 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 3,278 คน  (อัตราป่วย 749.51 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 9 ราย (2.06 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 4 ราย (0.91 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 18 ราย (4.12 ต่อแสนประชากร)

วันนี้พบผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย (ไม่พบประวัติการรับวัคซีน),  ผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 2 ราย (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2564, รายที่สองไม่พบประวัติการรับวัคซีน), และพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 2 ราย (รายที่หนึ่งอายุ 61 ปี, รายที่สองอายุ 63 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง (ไม่พบประวัติการรับวัคซีนทั้งสองราย)

ดังนั้น การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่สาม จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์  เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้มีการระบาดเป็นวงกว้างทั้งจังหวัดชลบุรี ร้านอาหารจำหน่ายสแอลกอฮอล์ ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน

ขณะนี้เริ่มมีการระบาดในสถานประกอบการจำนวนมาก พนักงานต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และเคร่งครัดในมาตรการองค์กร

1. เลิกงานไม่สังสรรค์

2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย

3. ป่วยต้องหยุด

4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที

5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ขิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ่นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

1. ค้นให้มาก สถานที่ให้บริการประชาชน แหล่งชุมนุมชน ต้องมีการคัดกรองด้วย ATK สม่ำเสมอ ประชาชนที่มีอาการหรือสงสัยสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้มีการตรวจ ATK คัดกรอง

2. กักให้ดี ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อให้กักตัวให้ดี ผู้ติดเชื้อต้องแยกกัก ไม่ให้แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

3. ชีวิตวิถีใหม่ ทุกคนต้องเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ เชื้อเข้าทาง จมูก ปาก ตา ต้องไม่จับหน้า โดยไม่ล้างมือ ทุกคนต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่โควิด-19 ยังคงต้องหลงเหลือ (smart living with covid-19) และอาจกลายเป็นเชื้อประจำถิ่น สถานที่ให้บริการประชาชน ต้องมีมาตรการควบคุมป้องกัน (covid-19 free setting)

4. ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 100% แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อเพิ่ม 784 ราย - ATK 1,944 เสียชีวิตอีก 2 ราย