เปิดลงทะเบียน 7 มี.ค. กลุ่มติดโควิด19 เข้าสอบ TCAS65 เช็คเงื่อนไข-ศูนย์สอบ

เปิดลงทะเบียน 7 มี.ค. กลุ่มติดโควิด19 เข้าสอบ TCAS65 เช็คเงื่อนไข-ศูนย์สอบ

ด้วยอาการโอมิครอนที่ไม่รุนแรง และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาการสีเขียว โดยเฉพาะในวัยุร่น การสอบTCAS65  จึงอนุญาตให้นักเรียนที่ติดโควิด19 สามารถเข้าสอบได้ โดยจัดห้องสอบเฉพาะและเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 7 มี.ค. 2565 

ยอดเด็กติดโควิด19เข้าสอบTCAS65 
      ทปอ.มีการคาดการณ์จากข้อมูลระบาดวิทยา ของเด็กอายุ 18 ปี จะมีการติดเชื้ออยู่ที่ 0.4 % เมื่อนำมาเทียบกับจำนวนผู้เข้าสอบประมาณ 180,000 คน จึงคาดว่าจะมีผู้เข้าสอบที่เป็นผู้โควิด19 ราว 730 ราย ทั่วประเทศ

      นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เด็ก 0-18 ปี ติดเชื้อสูงขึ้นจากสัปดาห์แรกของเดือนม.ค.สัดส่วนอยู่ที่ 12 % เพิ่มเป็น 20 % ตั้งแต่สัปดาห์สุดท้ายของม.ค. เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน อาจจะสูงกว่านี้หากละเลยมาตรการป้องกันควบคุมโรค ส่วนเด็กเสียชีวิตมี 4 ราย และมีโรคประจำตัว

       “สิ่งสำคัญในเดือนมี.ค. เป็นช่วงการสอบปลายภาค สอบเลื่อนชั้น สอบเข้ามหาวิทยาลัย ดังนั้นต้องมีมาตรการควบคุมป้องกันโรคเข้มข้น ในการจัดสอบ ทั้งนักเรียน ผู้คุมสอบ บุคลากรจำเป็นต้องปฏิบัติตามหลัก VUCA คือได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือเมื่อสัมผัสสิ่งของต่างๆ ส่วนสถานที่สอบต้องมีมาตรการ Covid free setting ประเมินตัวเองผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ หากมีความเสี่ยงให้ตรวจด้วย ATK”นพ.สุวรรณชัยกล่าว  

มาตรการจัดสอบTCAS65กลุ่มติดโควิด19
       นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า มาตรการการจัดสอบสำหรับผู้ติดโควิด19  ในสถานที่สอบนั้น มีการดำเนินงานดังนี้ 1.การบริการจัดการ เป็นความร่วมมือกันระหว่าง 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
          ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด     เป็นประธานในการอำนวยการสอบ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัย ศึกษาธิการจังหวัด ทปอ.จังหวัด     ดำเนินการจัดการสอบให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข และมาตรการการจัดสอบ โดยให้ตรวจ ATK เมื่อมีอาการหรือมีความเสี่ยงสูง ไม่แนะนำให้ตรวจทุกราย 
         พร้อมกำหนดให้แต่ละจังหวัด พิจารณาเปิดศูนย์สอบตามความเหมาะสม  อย่างน้อย 1 แห่ง อาจพิจารณาใช้พื้นที่แยกกักชุมชน (CI)เพื่อจัดสอบ หรือ Hospitel เพื่อจัดที่พัก การจัดระบบให้บริการอาหาร ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และหลักโภชนาการ แยกของใช้ เช่น จัดอาหารกล่อง ไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน จัดบริการรถรับ-ส่งสำหรับผู้ติดเชื้อ เพื่อเดินทางมาสอบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี จัดบริการรถ TAXI ฉุกเฉิน ในส่วนของต่างจังหวัดได้มอบให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ร่วมกับผู้จัดสอบในต่างจังหวัด พิจารณาการจัดบริการรถ

2.สถานที่สอบ ประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน ในการคัดกรองและให้คำแนะนำ ด้านสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด จัดให้มีพื้นที่แยกสำหรับจัดการสอบเป็นสัดส่วน แยกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและกลุ่มผู้ติดเชื้อ เน้นให้มีการระบายอากาศที่ดี จัดที่นั่งสอบห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร จัดระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา เช่น การจัดการขยะติดเชื้อและทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส

3.ผู้คุมสอบ ปฏิบัติการคุมสอบตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อ เช่น สวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การเว้นระยะห่าง ใช้เวลาในการคุมสอบในห้องสอบให้น้อยที่สุด วางแผนจัดการสอบให้เหมาะสม
ข้อปฏิบัติผู้เข้าสอบ
        และ 4. ผู้เข้าสอบ เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรืออาการเล็กน้อย หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ควรตรวจสอบสถานที่สอบที่กำหนด และลงทะเบียนกับสถานที่สอบเมื่อทราบว่าตนเองติดเชื้อ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือก่อนและหลังการเข้าสอบ งดการพูดคุย  เว้นระยะห่าง สำหรับการเดินทางไปสนามสอบควรใช้รถยนต์ส่วนตัว ในกรณีไม่มีรถส่วนตัว ให้ประสานหน่วยสถานที่สอบ หน่วยบริการสาธารณสุข ดังนั้น ก่อนการสอบ ขอให้ทุกคนยกการ์ดสูงสุดป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ แต่หากติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่รุนแรง จะได้ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับอนาคตทางการศึกษาของนักเรียน
7สนามสอบพิเศษTCAS65

     รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการระบบสอบ TCAS65 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ที่ประชุม ทปอ. มีการประชุมเตรียมการจัดสอบแบบสนามพิเศษ แยกจากสนามสอบปกติสำหรับคนที่ไม่ติดเชื้อ มีทั้งหมด 213 สนามทั่วประเทศ ทั้งนี้ไม่ให้มีการปะปนกัน ทั้งนี้ ในสนามสอบพิเศษได้ประสานมหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาคโดยภาคกลาง ประสานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รองรับได้ 300 คน
 ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ภาคใต้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ส่วนจันทบุรี เป็นจังหวัดพิเศษ เฉพาะนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี

        ซึ่งศูนย์สอบทั้ง 7 แห่ง จัดไว้เฉพาะสำหรับ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียว โดยสามารถลงทะเบียนได้ในระบบmytcas.com หรือ  student.mytcas.com ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค.2565 เป็นต้นไป โดยสามารถเลือกสนามสอบได้  
        ทั้งนี้กรณีเด็กที่เพิ่งรู้ตัวว่าติดเชื้อในระยะเวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ทำให้ลงทะเบียนสนามสอบพิเศษไม่ทันก็ถือว่าขาดสอบ 
ขอปฏิบัติกลุ่มติดโควิด19สอบTCAS65
       เมื่อลงทะเบียน กำหนดรายวิชาที่จะสอบแล้ว สามารถดำเนินการเข้าร่วมกลุ่มไลน์พิเศษเพื่อประสานงานการสอบสำหรับผู้เข้าสอบ และสนามสอบ ในวันสอบ ขอให้มาสนามสอบด้วยรถส่วนตัว หรือประสานงานสาธารณสุขในพื้นที่ หรือจิตอาสาในชุมชนเพื่อพาผู้สอบมาสนามสอบ

      ทั้งนี้กรณีสนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการเปิดที่พักให้ด้วย จะเริ่มดำนเนินเข้าพักวันแรก 11 มี.ค.นี้ ส่วนวันสอบ 12-15 มี.ค. และอีกช่วง 19-20 มี.ค. นี้

ขอให้แต่งกาย เตรียมตัวสอบเหมือนปกติ และขอให้เตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับฉีดพ่นกระดาษคำตอบมาด้วย โดยสถานที่สอบมีการจัดแยก และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข ผู้สอบจะสวมชุด PPE และใช้กล้องวงจรปิดร่วมด้วย