10 Packages ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มคนวัยทำงาน

10 Packages ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มคนวัยทำงาน

กรมอนามัย ดัน 10 Packages ให้กลุ่มคนวัยทำงาน ‘สุขภาพดี ปลอดภัยดี งานดี มีความสุข’ เตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย

นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานและร่วมงานเสวนา “บทบาทหน่วยสนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชน ต่อการเสริมสร้างสุขภาพกาย ใจ การเงิน สำหรับแรงงาน ในสถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย” ณ ห้องประชุม M 100 บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ว่า จากสถานการณ์ ภาวะวิกฤติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งการระบาดของโรคโควิด-19 เศรษฐกิจตกต่ำ สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ได้ส่งผลกระทบต่อวัยแรงงานเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการสร้างสุข ลดทุกข์ภายในสถานประกอบการ จึงควรเตรียมความพร้อม ของบุคลากรในองค์กร ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ ตามแนวทาง 10 Packages ของกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ

ประกอบด้วย ชุดที่ 1 หุ่นดี สุขภาพดี เน้นใน สถานประกอบการ จัดกิจกรรมทางกาย ชุดที่ 2 จิตสดใส ใจเป็นสุข เน้นการลดความเครียดจากการทำงาน สร้างสุข ไม่เครียด โดยมีตัวชี้วัดจากอัตราการขาด ลาป่วยของพนักงาน ชุดที่ 3 ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล เน้นการให้ความรู้ ก่อนสมรส หรือการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ ชุดที่ 4 สุดยอดคุณแม่ เน้นการมีมุมนมแม่ในสถานประกอบการ ชุดที่ 5 เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว เน้นการส่งเสริมการออมเพื่อรองรับอนาคต ชุดที่ 6 พิชิต ออฟฟิศซินโดรม เป็นการจัดสถานที่สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน

ชุดที่ 7 สถานประกอบการจะก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ เน้นดูแลโรคติดต่อจากการทำงาน ชุดที่ 8 สถานประกอบการดี ชีวีสดใสไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ ชุดที่ 9 โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ครอบคลุมคุณภาพอาหารในโรงอาหาร ครบ 5 หมู่ มีการจัดบริการ น้ำสะอาดให้ดื่ม และ ชุดที่ 10 สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชีวิตได้ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการ ในสถานประกอบการจำนวน 404 แห่งทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าหมายปี 2565 ดำเนินการในสถานประกอบกิจการ เพิ่มจากเดิมร้อยละ 20
“ทั้งนี้ จากรายงานของกองส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้คาดการณ์ไว้ว่าในปี 2564 สัดส่วนของจำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นไปถึงร้อยละ 20-30 แสดงว่าประชากรทุก ๆ 100 คน จะพบจำนวนผู้สูงอายุ 30 คน ซึ่งสิ่งที่ตามมาคือปัญหาสุขภาพและโรคเรื้อรังต่าง ๆ กรมอนามัยจึงหวังว่าการขับเคลื่อนโครงการ 10 Packages การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ จะช่วยปูพื้นฐานให้กับวัยทำงานในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCD) และโรคจากการประกอบอาชีพ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีต่อไป” และจะยังคงร่วมกันผลักดัน สนับสนุน สถานประกอบการ ให้มีองค์ความรู้ มีบุคคลกรที่สามารถขับเคลื่อนโครงการในสถานประกอบการได้ จนสามารถช่วยเหลือพนักงานในองค์กรให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของแต่ละองค์กรที่ตั้งไว้ต่อไป” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว