ปั้น 5,000 แกนนำพลังเยาวชนไทยไร้ "Hate Speech"

ปั้น 5,000 แกนนำพลังเยาวชนไทยไร้ "Hate Speech"

โครงการพลังเยาวชนไทยร่วมสร้างสังคมปลอดภัยไร้ Hate Speech เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมสัมมาวาจา ผ่านช่องทางสื่อสารระหว่างกันในโรงเรียนและสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์

พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เจ้าคณะภาค 14 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ผอ.วิทยาลัยสงฆ์(วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เด็กรักษ์ดี วิถีศีล 5 ครั้งที่ 5

จัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5" และ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาจัดขึ้น

 

หลักสูตรดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของโครงการพลังเยาวชนไทยร่วมสร้างสังคมปลอดภัยไร้ Hate Speech” โดยมีเป้าหมายหลักของผู้ที่ร่วมอบรม จะได้บุคคลที่สำรวมระวังต่อพฤติกรรมการแสดงออกต่อผู้อื่นทั้งกายและวาจา

มีเป้าหมายเป็นแกนนำพลังเยาวชนไทยไร้ Hate Speech จำนวน 5,000 รูป/คน ที่จะช่วยเป็นกลไกขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมสัมมาวาจา ผ่านช่องทางการสื่อสารระหว่างกันในโรงเรียนและการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์

 

พระเทพศาสนาภิบาล กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้โครงการพลังเยาวชนไทยร่วมสร้างสังคมปลอดภัยไร้ Hate Speech ยังมีการเผยแพร่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสารคดีเชิงคุณธรรม ส่งเสริมการขับเคลื่อนสัมมาวาจาในสังคม “เราเลิกกันนะ Hate Speech”

เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงภัยร้ายของ Hate Speech เผยแพร่ทาง MCU TV ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมปลอดภัยไร้ Hate Speech และร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันต่อไปด้วย