มจร วัดไร่ขิงสร้างอัตลักษณ์ผลิตสินค้านำรายได้เป็นทุนช่วยนิสิต

มจร วัดไร่ขิงสร้างอัตลักษณ์ผลิตสินค้านำรายได้เป็นทุนช่วยนิสิต

วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง ส่งเสริมการผลิตสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ เช่น สังฆทาน พวงหรีด ของชำร่วย เพื่อสร้างสินค้าที่แสดงถึงความเป็นมจร วัดไร่ขิง บอกเล่าถึงถิ่นกำเนิดที่มาที่ไป ประวัติศาสตร์ และสร้างความเป็นรูปธรรมให้กับคณาจารย์และนิสิต

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์(วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง กล่าวว่า ตามที่วส.พุทธปัญญาฯ ได้ดำเนินโครงการศูนย์วิสาหกิจทวารวดี เพื่อรับนิสิตที่ต้องการหารายได้ระหว่างเรียนมาทำงาน โดยวส.พุทธปัญญาฯ จะลงทุนให้ เปิดขายอาหารตามสั่ง ขายขนม เป็นต้น รายได้แต่ละวันที่ได้ร้อยละ 50 จัดเป็นรายได้ให้กับนิสิต ร้อยละ 20 เป็นทุนในการลงทุนใหม่ในวันต่อไป

ส่วนอีกร้อยละ 30 เก็บเข้ากองทุนวิสาหกิจทวารวดี ทั้งยังมีโครงการนำกองทุนจากศูนย์วิสาหกิจทวารวดี เปิดรับนิสิตมายืมเงินคนละ 3,000 บาท เพื่อนำไปลงทุนประกอบธุรกิจสร้างรายได้ตามที่ต้องการ โดยให้เขียนโครงการมาเสนอเพื่อขอรับเงิน มีเวลาให้ 5 เดือนต้องนำเงินที่ยืมไปกลับมาคืน

ปัจจุบันมีนิสิตเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 6 คน ซึ่งโครงการทั้งหมดดังกล่าวของศูนย์วิสาหกิจทวารวดีเพื่อต้องการช่วยเหลือนิสิตด้านการเงิน เมื่อมาเรียนหนังสือแล้วจะได้มีรายได้ ส่งผลให้อัตราการออกกลางคันของนิสิตวส.พุทธปัญญาฯลดลง

รองผอ.วส.พุทธปัญญาฯ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ทางวส.พุทธปัญญาฯ ยังมีแผนในการต่อยอดการดำเนินงานของศูนย์วิสาหกิจทวารวดี เช่น การเปิดตลาดนัดพุทธปัญญามาร์เกต ทั้งที่วส.พุทธปัญญาฯ และผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้นิสิตได้ออกร้าน นำสินค้ามาจำหน่าย การจัดฝึกอบรมวิชาชีพ รวมถึงเปิดโอกาสให้นิสิตไปออกร้านจำหน่ายสินค้าตามงานต่างๆภายนอกวส.พุทธปัญญาฯ และส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของวส.พุทธปัญญาฯ เช่น สังฆทาน พวงหรีด ของชำร่วย เพื่อสร้างสินค้าที่แสดงถึงความเป็นวส.พุทธปัญญาฯ บอกเล่าถึงถิ่นกำเนิดที่มาที่ไปประวัติศาสตร์ และสร้างความเป็นรูปธรรมให้กับคณาจารย์และนิสิตด้วย เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตที่ขาดทุนทรัพย์ต่อไป