รุกสร้างจิตสำนึกเด็ก-เยาวชนอนุรักษ์วิถีท้องถิ่นนครปฐม

รุกสร้างจิตสำนึกเด็ก-เยาวชนอนุรักษ์วิถีท้องถิ่นนครปฐม

มจร วัดไร่ขิง รุกสร้างจิตสำนึกเด็ก-เยาวชนอนุรักษ์วิถีท้องถิ่นนครปฐม หวังกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์จ.นครปฐมในบริบททางวิถีชีวิต และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์(วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร. วัดไร่ขิง กล่าวว่า วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดีเตรียมจัดโครงการ “เสียงเล็กๆ จากเด็กชวนธรรม” โดยนิสิตวส.พุทธปัญญาฯ เพื่อนำเสนอเรื่องราวในชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีหลากหลายลักษณะทั้งด้านศาสนา ประเพณี และการดำเนินชีวิตที่เป็นรูปธรรม

เป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปะ หัตถกรรม การแต่งกาย ถิ่นที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ ดนตรีและการละเล่นพื้นบ้านของทวารวดี ที่เกิดขึ้นจากสภาพการเปลี่ยนแปลงระหว่างอดีตกับปัจจุบันของจ.นครปฐม ผ่านการแสดงละครเวทีเรื่อง “ทวารวดีสู่แสงธรรม”

 

 

 

  • ปลูกฝังเด็กและเยาวชนอนุรักษ์วิถีท้องถิ่น จ.นครปฐม

รวมถึงเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสเรียนรู้แสดงออกทางความคิด และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในอดีต ที่จะร่วมอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

พระมหาบุญเลิศ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมในโครงการดังกล่าวประกอบด้วย ชวนน้องมาท่องเส้นทางทวารวดี โดยการนำตัวแทนนักเรียนจาก 10 โรงเรียนในจ.นครปฐมมาเดินทางเรียนรู้อารยธรรมทวารวดีในจ.นครปฐม ทั้งจัดทำสารคดีเรื่องสั้นนำเสนอเส้นทางอารยธรรมทวารวดีในจ.นครปฐม เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ รวมทั้งจัดทำละครเวทีและใช้สื่อออนไลน์ ในการนำเสนอเรื่องราวในชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยว หรือมุมมองใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมของจ.นครปฐม

 

  • เริ่มสร้างจิตสำนึกผ่านโครงการม.ค.-ธ.ค.นี้ 

น.ส.ลดาวัลย์ จันทร์ไพบูลย์ นิสิต ปี2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วส.พุทธปัญญาฯ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า จะมีการจัดแสดงละครเวทีให้ความรู้เรื่องราวในชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน 10 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา โรงเรียนคงทองวิทยา โรงเรียนวัดท่าพูด โรงเรียนสามพรานวิทยา โรงเรียนภัทรญาณวิทยา โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย และโรงเรียนราชินีบูรณะ

โดยจะเริ่มต้นโครงการตั้งแต่เดือนม.ค.-ธ.ค. ทั้งนี้เชื่อว่าจะช่วยสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญเอกลักษณ์จ.นครปฐมในบริบททางวิถีชีวิต และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในอดีตของจ.นครปฐม ที่จะร่วมอนุรักษ์ให้คงอยู่ โดยสื่อสารข้อมูลผ่านละครเวที และสื่อออนไลน์