มจร วัดไร่ขิง เปิด 7 แผนช่วยนิสิตยากจน - ได้รับผลกระทบโควิด

มจร วัดไร่ขิง เปิด 7 แผนช่วยนิสิตยากจน - ได้รับผลกระทบโควิด

มจร วัดไร่ขิง เปิด 7 แผนช่วยนิสิตยากจน – ได้รับผลกระทบโควิด ช่วยเหลือนิสิตที่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สามารถเรียนฟรีได้จนจบระดับปริญญาตรี

พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์(วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง กล่าวว่า วส.พุทธปัญญาฯ ดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ดังนี้

1.ศูนย์วิสาหกิจทวารวดี เพื่อรับนิสิตที่ต้องการหารายได้ระหว่างเรียนมาทำงาน โดยวส.พุทธปัญญาฯ จะลงทุนให้ เปิดขายอาหารตามสั่ง ขายขนม เป็นต้น รายได้แต่ละวันที่ได้ร้อยละ 50 จัดเป็นรายได้ให้กับนิสิต ร้อยละ 20 เป็นทุนในการลงทุนใหม่ในวันต่อไป ส่วนอีกร้อยละ 30 เก็บเข้ากองทุนวิสาหกิจฯ ทำให้นิสิตมาเรียนหนังสือแล้วมีรายได้ส่งผลให้อัตราการออกกลางคันของนิสิตลดลง

2.โครงการครอบครัวรักษ์เรียน เปิดโอกาสให้นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่สมัครเข้ามาเรียนและไม่ได้เข้าโครงการช่วยเหลือค่าเทอมใดๆ สามารถเลือกบุคคลในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ พี่ สามี ภรรยา หรือผู้ปกครอง มาเรียนในวิทยาลัยในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร และปริญญาตรีได้ฟรี ส่วนระดับปริญญาโท ลดค่าเทอมลงครึ่งราคา ระดับปริญญาเอก ลดค่าเทอมร้อยละ 30 นิสิตสามารเข้าร่วมโครงการนี้ได้ครอบครัวละ 1 คน โดยในรุ่นแรกเปิดรับ 20 ครอบครัว

 

  • เปิดโครงการช่วยเหลือเยียวยานิสิต

3.โครงการ 1 โรงเรียน 1 ทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดทุนทรัพย์ในการเรียนต่อ โดยให้ผอ.โรงเรียนพิจารณาเสนอรายชื่อเด็กนักเรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แต่มีปัญหาเรื่องทุนทรัพย์ โดยจะให้เรียนที่วส.พุทธปัญญาฯ ฟรี

พระมหาบุญเลิศ กล่าวต่อไปว่า 4.โครงการทุนการศึกษาเยียวยาเยาวชนประสบภัยโควิด รับเยาวชนที่พ่อ แม่ ที่เป็นเสาหลักของครอบครัวที่ต้องเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีฟรี ไม่จำกัดจำนวน

5.กองทุนสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาสำหรับนิสิต โดยนิสิตที่เข้าร่วมกองทุนฯจะต้องเติมเงินทุกเดือนๆละ 1,000 บาท ทางวิทยาลัยสมทบเดือนละ 200 บาท แล้วนำมาใช้จ่ายค่าเทอม เมื่อเหลือเท่าไรก็จะโอนกลับไปให้นิสิต เป็นแนวทางแก้ปัญหานิสิตค้างชำระค่าเทอมได้

 

  • กองทุนดูแลมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต

 6.กองทุนกู้ยืมเพื่อสร้างนิสิตเป็นผู้ประกอบการ โดยจะนำกองทุนจากศูนย์วิสาหกิจฯ เปิดรับนิสิตมายืมเงินคนละ 3,000 บาท โดยให้เขียนโครงการมาเสนอเพื่อขอรับเงิน มีเวลาให้ 5 เดือนต้องนำเงินที่ยืมไปกลับมาคืน ขณะนี้มีมายืมไปแล้ว 5 ราย

7.โครงการทุนการศึกษาสืบทอดศาสนทายาทภาษาบาลี รับนิสิตใหม่ที่เป็นบรรพชิต ในปี 2565 โดยใช้วุฒิจบบาลีชั้นเปรียญธรรม(ป.ธ.) 3 ประโยค มาสมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรีได้ แต่ต้องมาสอบวิชาสามัญเพิ่ม ซึ่งปีแรกต้องจ่ายค่าเทอมปกติ แต่เมื่อสอบได้ป.ธ.4 ทางวิทยาลัยจะให้เรียนฟรีจนจบปริญญาตรี รับจำกัด 10 รูป