"ตรุษจีน 2565" 5 กิจกรรม-4สถานที่เสี่ยงโควิด19

"ตรุษจีน 2565" 5 กิจกรรม-4สถานที่เสี่ยงโควิด19

แม้ศบค.จะมีการผ่อนคลายมาตรกาต่างๆมากขึ้น จากสถานการณ์โควิดระลอกโอมิครอนที่ค่อนข้างทรงตัว แต่ใช่ว่าจะวางใจได้ สธ.ยังคงเตือนภัยระดับ 4 ฉะนั้น "ตรุษจีน 2565" จะต้องระมัดระวังป้องกันการแพร่โควิด19

5 กิจกรรมเสี่ยงช่วงตรุษจีน 2565

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด 19
กระทรวงสาธารณสุข(EOC สธ.) กำหนด
มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับ การจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีน
( 28 มกราคม 2565 - 3 กุมภาพันธ์ 2565)
สถานการณ์ และ ความเสี่ยงจาก COVID-19 ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประกอบด้วย
1.การรวมตัวกันของญาติ พี่น้องจากหลายที่มารวมตัวกัน เพื่อ การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ พบปะสังสรรค์
2.การจัดกิจกรรมการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ภายในบ้าน การนัดรวมตัวกันระหว่างญาติมิตร
3.การเดินทางไป ตลาด หรือ ซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อซื้อ ชุดเซ่นไหว้ ซึ่งมีผู้คนค่อนข้างแออัด
4.การเดินทางไป ร้านอาหาร เพื่อรับประทานอาหารและพบปะสังสรรค์ในครอบครัว
5.การเดินทางไป ศาลเจ้า เพื่อไปไหว้พระขอพร หรือการไหว้เจ้า ซึ่งมีผู้คนค่อนข้างแออัด

4 สถานที่เสี่ยงตรุษจีน 2565


จากความเสี่ยง ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ในสถานที่ ได้แก่ร้านอาหาร ตลาด ศาลเจ้า หรือ สถานที่ที่มีการรวมกลุ่มเครือญาติ

ข้อปฏิบัติลดเสี่ยงตรุษจีน 2565
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เทศกาลตรุษจีน 2565 วันที่ 1 ก.พ.65 จะมีกิจกรรมได้แก่ วันจ่าย ทั้งในตลาดและห้างสรรพสินค้า , วันไหว้ ที่บ้านและศาสนสถาน และ วันเที่ยว ตามสถานที่ต่างๆ ทั้ง 3 วัน มีความเสี่ยงของการรวมกลุ่มของญาติที่มาจากต่างสถานที่ ตลาดหรือห้างสรรพสินค้า บางแห่งมีความแออัด การเดินทางไปเที่ยว การรับประทานอาหารในร้าน ศาสนสถานเพื่อไหว้พระขอพร อาจแออัด

กรมมีคำแนะนำคือ ประชาชนควรเลือกซื้อในตลาด หรือห้างสรรพสินค้าที่ผ่านการประเมินไทยสต๊อปโควิด สถานที่มีการจัดระบบระบายอากาศที่ดี พนักงานรับวัคซีนแล้วทุกคน มีการคัดกรองคนเข้าไปใช้บริการ ที่สำคัญคือ ควรวางแผนก่อนซื้อ เพื่อใช้เวลาที่ตลาดน้อยที่สุด และจุดที่เลือกซื้อสินค้าไม่ควรมีคนแออัด หรืออาจพิจารณาเลือกซื้อของเซ่นไหว้ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ 

ในวันรวมญาติ บุคคลที่ควรระมัดระวังสูงสุดคือ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคประจำตัว เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ดังนั้นขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยให้มากที่สุด ล้างมือ เว้นระยะห่าง กรณีหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ขอให้ไปรับวัคซีน การไหว้บรรพบุรุษในบ้าน ควรจัดระบบถ่ายเทอากาศให้ดี ไม่ควรปักธูปไว้บนอาหาร เลี่ยงการเผากระดาษ และปรุงอาหารให้ร้อนก่อนรับประทาน ส่วนการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ควรพกเจลแอลกอฮอล์ไปเอง และล้างมือบ่อยๆ กลับถึงบ้านก็ควรเปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำทันที ทั้งนี้มาตรการต่างๆ ที่กรมดำเนินการนั้น เพื่อสร้างความปลอดภัย ให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตปกติใหม่ ในทุกที่ ทุกโอกาส ทุกเทศกาล
"ตรุษจีน 2565" 5 กิจกรรม-4สถานที่เสี่ยงโควิด19
 ตรุษจีนยกระดับCOVID Free Setting
สำหรับ การจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีนตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)
1. ยกระดับ COVID Free Personnel
1.1 ผู้จัดงาน เจ้าหน้าที่ ทุกคน ต้องฉีดวัดซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด
1.2 ตรวจคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่ ด้วย ATK ก่อนจัดงานอย่างน้อย 72 ชั่วโมง
1.3 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างานด้วย Thai Save Thai หรือ APP อื่น ๆ
1.4 ถือปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA
1.5 งดกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิด การเต้นรำ งานมหรสพ

2. ยกระดับ COVD Free Customer
2.1 ผู้เข้าร่วมงานต้องลงทะเบียน และแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนเข้างาน หรือมีผลการตรวจ ATKเป็นลบก่อนเข้างานอย่างน้อย 72 ชั่วโมง
2.2 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างานด้วยThai Save ThaiหรือAPP อื่น ๆ
2.3 ถือปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA
"ตรุษจีน 2565" 5 กิจกรรม-4สถานที่เสี่ยงโควิด19
3. ยกระดัน COVID Free Environment
3.1 ปฏิบัติตามมาตรการ CFS สำหรับการจัดกิจกรรม กรณี "ร้านอาหาร" "ตลาด" "ศาลเจ้า" ให้ปฏิบัติตามมาตรการ CFS อย่างเคร่งครัต
3.2 กำหนดทางเข้า - ออก สถานที่จัดงานที่ชัดเจน จัดจุดคัดกรอง และลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งจัดพนักงานควบคุม
3.3 เน้นการทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้ง ก่อน - หลังการจัดงาน ห้องน้ำ และจุดสัมผัสร่วม ทุก 1 - 2 ชั่วโมง
3.4 จัดระยะห่างระหว่างเวทีอย่างน้อย 5 เมตร กำหนดโซนการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน หากมีการจัดการแสดงมหรสพ และเว้นระยะห่างระหว่างบูธ ร้านค้าอย่างน้อย 1 - 2 เมตร
3.5 ควบคุมจำนวนผู้ร่วมงานไม่ให้แออัด ไม่เกิน 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร และติดป้ายแสดงจำนวนให้ชัดเจน และ มีมาตรการงดการ รวมตัวกัน ณ จุดใด จุดหนึ่ง
3.6 กรณีสถานที่จัดงานเป็นพื้นที่ปิด จัดให้มีการะบายอากาศที่เพียงพอ และหมุนเวียนที่เหมาะสมภายในสถานที่จัดงาน ห้องน้ำ มีระบบระบายอากาศที่ดี
3.7 จัดสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดงานให้เป็นระเบียบ ไม่ขวางทางเดิน และ ไม่วางของสูงจนปิดกั้นการระบายอากาศ
3.8 ลดจำนวนจุดไหว้เท่าที่จำเป็น หรือใช้ธูปเทียนไฟฟ้า