สปคม.ผนึก รพ.เมดพาร์ด เปิดบริการจุดออกหนังสือ Vaccine Passport

สปคม.ผนึก รพ.เมดพาร์ด เปิดบริการจุดออกหนังสือ  Vaccine Passport

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค ร่วมกับรพ.เมดพาร์ค เปิดจุดบริการออกหนังสือ Vaccine Passport อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไป ผ่านทางการนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้า วันละ 150 เล่ม

นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กล่าวว่า การเปิดจุดบริการออกวัคซีนพาสปอร์ตนอกสถานที่โดยเลือกจุดบริการที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค ซึ่งประชาชนสามารถเดินทางมาใช้บริการได้อย่างสะดวก เป็นความตั้งใจ

สปคม.ผนึก รพ.เมดพาร์ด เปิดบริการจุดออกหนังสือ  Vaccine Passport

โดยมีคุณ รุจิรา ตระกูลพัว รองผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) นพ. จำเริญ สรพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป โรงพยาบาลเมดพาร์ค คุณกานต์สิรี ชัยศรีอนุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน ภญ. ณรัชฎา จรรยานุภาพ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและพัฒนาธุรกิจ ร่วมกันเปิดจุดบริการอย่างเป็นทางการในการเพิ่มช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถยื่นขอรับวัคซีนพาสปอร์ตสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศได้มากขึ้น

 

 

  • เช็คออกวัคซีนพาสปอร์ตต้องทำอย่างไร

การขอออกวัคซีนพาสปอร์ต ทำได้โดยการนัดหมายล่วงหน้า ตามวัน และเวลาที่สะดวก ผ่านทางระบบลงทะเบียนออนไลน์

โดยมีรายละเอียดดังนี้

• เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด และ วันนักขัตฤกษ์)

• เวลา 9.00 – 15.00 น.

• จองคิวล่วงหน้า ผ่านทางออนไลน์ โดยระบบจะเปิดให้จองคิวล่วงหน้า 7 วัน

• จำกัดจำนวน 150 คนต่อวัน ผ่านทางการลงทะเบียนล่วงหน้าออนไลน์เท่านั้น

สปคม.ผนึก รพ.เมดพาร์ด เปิดบริการจุดออกหนังสือ  Vaccine Passport

ขั้นตอนสำหรับ การออกวัคซีนพาสปอร์ตที่ รพ. เมดพาร์ค

1. จองคิวออนไลน์ ที่ http://vaccinepassportmedpark.ddc.moph.go.th/index.php

2. นำเอกสาร มายื่นที่ ณ จุดออกวัคซีนพาสปอร์ต รพ. เมดพาร์ค ชั้น G ตามวันและเวลาที่จองไว้

3. เอกสารที่ต้องใช้

3.1 บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา

3.2 พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา

3.3 เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เมื่อครบ 2 เข็ม พร้อมสำเนา โดยต้องมี QR code เพื่อสแกนตรวจสอบข้อมูลได้

ค่าดำเนินการของสปคม. 50 บาท/เล่ม

* กรณีมอบอำนาจ เอกสารของผู้รับมอบอำนาจ

- บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา

- หนังสือมอบอำนาจตัวจริง (1 ฉบับต่อ 1 พาสปอร์ต)

- มอบอำนาจได้ไม่เกิน 5 คน ต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 คน ต่อ 1 วัน และจะต้องลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ผู้จองสิทธิทุกคน

 

 

  • ออกวัคซีนพาสปอร์ตเล่มใหม่วันละ150 เล่ม

กรณีออกวัคซีนพาสปอร์ตเล่มใหม่ ท่านสามารถรอรับเล่มภายในวันที่ยื่นเอกสาร โดยจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที

กรณีท่านมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วแต่ต้องการเพิ่มเติมการฉีด เข็มที่ 3 และ/หรือ 4 กรุณานำเล่มเดิมมายื่นพร้อมเอกสารข้างต้น (ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม)

สปคม.ผนึก รพ.เมดพาร์ด เปิดบริการจุดออกหนังสือ  Vaccine Passport

ทั้งนี้ ท่านจะต้องกลับมารับเล่มคืนในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป เช่น หากท่านยื่นวัคซีนพาสปอร์ตเล่มเก่าเพื่อเพิ่มเติมเข็มที่ 3 และ/หรือ 4  ในวันจันทร์ที่ 6 ธ.ค. ท่านสามารถมารับเล่มคืนได้ในวันศุกร์ที่ 17 ธ.ค.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 083 990 6951 (ในเวลาทำการ)