เปิดแผนจัดหา-สูตรฉีดวัคซีนโควิด-19 ของปี 2565

เปิดแผนจัดหา-สูตรฉีดวัคซีนโควิด-19 ของปี 2565

 เปิดแผนวัคซีนโควิด-19 ปี 2565 จัดหา 120 ล้านโดส แอสตร้าฯ-ไฟเซอร์-อื่นๆ พร้อมสูตรฉีด ไทยเตรียมบริจาควัคซีนให้ต่างประเทศ

เมื่อวันที่  13 ธ.ค.2564  ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. เปิดเผยว่า

แผนการบริจาควัคซีนแก่ต่างประเทศในปี 2564
-ผ่านโครงการ African Vaccine Association Trust หรือ AVAT  
-ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ และองค์การอนามัยโลกเพื่อดำเนินการต่อ
-ดำเนินการส่งคืนวัคซีนแลกเปลี่ยนคืนต่างประเทศ โดยส่งคืนประเทศภูฎาน
ดำเนินการรับบริจาควัคซีนจากต่างประเทศ เป็นวัคซีนโมเดอร์นาบริจาคจำนวน 2.5 ล้านโดสจากยุโรปเหนือ

แผนจัดหาบริการวัคซีนโควิด-19ของประเทศไทย ในปี 2565

    หลักการสำคัญ ดังนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกคนในแผ่นดินไทย ได้รับวัคซีนด้วยความสมัครใจและครอบคลุม เพื่อเตรียมการรองรับการระบาดรวมถึงเชื้อกลายพันธุ์ เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตในประชากรทุกกลุ่มอายุ และเพื่อขับเคลื่อนเศราฐกิจ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา การท่องเที่ยว และการเปิดประเทศ ตามแผนที่กำหนด


    เป้าหมายการให้บริการวัคซีนโควิด-19ประเทศไทย ปี 2565

-ประชากรทุกคนในแผ่นดินไทย ได้รับวัคซีนอย่างเพียงพอและครอบคลุมอย่างน้อย 80 %

-ผู้ที่ยังไม่เคยรับการฉัดวัคซีน สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนแบบ Walk in ได้ตามสถานพยาบาลที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพฯกำหนดไว้
-กลุ่มเป้าหมายอายุต่ำกว่า 12 ปี  ได้รับการฉีดวัคซีนตามความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครอง 

เปิดแผนจัดหา-สูตรฉีดวัคซีนโควิด-19 ของปี 2565
 

 แผนจัดบริการวัคซีนโควิด-19 จำนวน 120 ล้านโดสของประเทศไทย ในปี 2565
-กลุ่มผู้ไม่เคยได้รับวัคซีนและประสงค์รับวัคซีน จำนวน 1.2 ล้านคน สูตรวัคซีน แอสตร้าฯ-แอสตร้าฯ /แอสตร้าฯ-ไฟเซอร์ /ไฟเซอร์+ไฟเซอร์ จำนวนวัคซีน แอสตร้าฯ 1.2 ล้านโดส ไฟเซอร์ 1.2 ล้านโดส
-ผู้ที่อายุครบ 12ปีบริบูรณ์ รับวัคซีนผ่านสถานศึกษา จำนวน 0.7 ล้านคน สูตรวัคซีน ไฟเซอร์-ไฟเซอร์ จำนวนวัคซีนไฟเซอร์ 1.4 ล้านโดส 
-กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  จำนวน  5 ล้านคน สูตรวัคซีน รอการพิจารณา จำนวนวัคซีน ไฟเซอร์ 10 ล้านโดส 
-เข็มที่ 3 ในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ จำนวน 41 ล้านคน สูตรวัคซีน แอสตร้าฯ/ไฟเซอร์จำนวนวัคซีน แอสตร้าฯ 32 ล้านโดส  ไฟเซอร์ 12 ล้านโดส

-เข็มที่ 4 ในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ จำนวน 54 ล้านคน สูตรวัคซีน รอการพิจารณา จำนวนวัคซีน แอสตร้าฯ 20 ล้านโดส  ไฟเซอร์ 2.3 ล้านโดส และอื่นๆ 24 ล้านโดส

-เข็มกระตุ้นฝยผู้ที่เคยติดเชื้อ จำนวน 1.5 ล้านคน สูตรวัคซีน แอสตร้าฯ จำนวนวัคซีน แอสตร้าฯ 1.5 ล้านโดส 
-สำรองส่วนกลางสำหรับตอบโต้การระบาด  สูตรวัคซีนทุกชนิด แอสตร้าฯ 5.3 ล้านโดส ไฟเซอร์ 3.1 ล้านโดส และอื่นๆ 6 ล้านโดส 

    รวมแผนจัดหาปี 2565 จำนวน 120 ล้านโดส เป็นแอสตร้าฯ 60 ล้านโดส ไฟเซอร์ 30 ล้านโดส และอื่นๆ 30 ล้านโดส