เช็คมาตรการ ศบค.อนุญาตทำได้ช่วงปีใหม่ - เคาท์ดาวน์

เช็คมาตรการ ศบค.อนุญาตทำได้ช่วงปีใหม่ - เคาท์ดาวน์

 ศบค.เห็นชอบปรับมาตรการป้องกันโควิด-19 จัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ คืน 31 ธ.ค. - 1 ม.ค.  เปิดบริโภคสุราได้ไม่เกินตี 1  พื้นที่ควบคุมดื่มได้ในร้านอาหารเฉพาะที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น เข้มมาตรการจัดงานเคาท์ดาวน์ 


          เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564  ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า  ศบค.เห็นชอบการปรับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่  โดยในพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว การบริโภคสุราในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 – 1 มกราคม 2565 สามารถเปิดบริการ และบริโภคสุราได้ไม่เกิน 01.00 น.

      สำหรับพื้นที่ควบคุม สามารถบริโภคสุราในร้านอาหารได้เฉพาะวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 1 มกราคม 2565 ไม่เกิน 01.00 น. และเฉพาะร้านที่เปิดโล่งอากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้น ทั้งนี้ ให้เคร่งครัดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่สาธารณสุขกำหนด (COVID Free Setting)
          ในส่วนมาตรการความปลอดภัย ในการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการระบาดในช่วงเทศกาลปีใหม่

-การเดินทาง/เคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด

-การรวมตัว/ความหนาแน่น

-การบริโภคสุรา แอลกอฮอล์ การไม่ปฏิบัติตามมาตรการ 

-การประมาท ไม่ปฏิบัติตามมาตรการของผู้ประกอบการ 

กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการที่ต้องควบคุมกำกับมาตรการ

1.การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
2.กิจกรรมรวมตัวเครือญาติ จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ที่บ้าน หรือในชุมชน
3.กิจกรรมรวมตัวในสถานที่สาธารณะ เช่น อีเวนต์ กิจกรรมส่งเสริมการขาย 
4.กิจกรรมทางศาสนา เช่น สวดมนต์ข้ามปี  ทำบุญ ตักบาตร รับปีใหม่ 
5.แหล่งท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร

มาตรการกิจกรรม/กิจการที่มีความเสี่ยง
ขนส่งสาธารณะ   
-สถานีขนส่ง ท่ารถ ท่าเรือ ให้จัดมีมาตรการเว้นระยะห่าง มีการระบายอากาศเป็นตามเกณฑ์ และทำความสะอาดบ่อยๆ
-ยานพาหนะ เน้นทำความสะอาดหลังจากใช้บริการแต่ละครั้ง กรณีพาหนะที่เป็นแบบปรับอากาศให้เปิดระบายอากาศทุก 2 ชั่วโมง หรือ ขณะพักรถ และหลังจากให้บริการแต่ละเที่ยว 
-ผู้โดยสารสวมหน้ากากตลอดเวลา และห้ามไม่ให้รับประทานอาหาร ขณะกำลังโดยสาร 

เช็คมาตรการ ศบค.อนุญาตทำได้ช่วงปีใหม่ - เคาท์ดาวน์

ปั๊มน้ำมัน

-ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อยๆ  โดยเฉพาะห้องน้ำ บริเวณจุดที่พักคอย
-กิจการที่อยู่ในปั๊มน้ำมัน ให้ดำเนินการตามมาตรการ COVID Free Setting ทุกกิจการ
 ร้านอาหาร
-จัดให้มีการระบายอากาศ และควบคุมความหนาแน่นในร้านอาหาร

-งดไม่ให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขายแอลกอฮอล์ทุกรูปแบบ และบริการที่ต้องมีการสัมผัสใกล้ชิด
-การทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อยๆ โดยเฉพาะห้องน้ำ
 ห้างสรรพสินค้า/คอมมูนิตี้ มอลล์
-ควบคุมการร่วมกลุ่ม/ความหนาแน่น และการเว้นระยะห่างในการใช้บริการ โดยเฉพาะศูนย์อาหาร ร้านอาหาร บริเวณที่จัดให้มีการแสดงสินค้า หรือส่งเสริมการขาย ลานกิจกรรม โรงภาพยนตร์ ฯลฯ

-ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อยๆ  โดยเฉพาะห้องน้ำ บริเวณจุดที่พักคอย

- ทุกกิจกรรมย่อยในห้างสรรพสินค้าให้ดำเนินการตามมาตรการCOVID Free Setting
แหล่งท่องเที่ยว

-ควบคุมการร่วมกลุ่ม/ความหนาแน่น และการเว้นระยะห่าง
-กิจการ/กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้ดำเนินการตามมาตรการCOVID Free Setting
กิจกรรมรวมตัวของเครือญาติ/จัดงานสังสรรค์ที่บ้าน

-แนะนำฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือตรวจATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
-แนะนำสวมหน้ากาก โดยเฉพาะเมื่อต้องใกล้ชิดผู้สูงอายุ 
-หากจัดกิจกรรมสังสรรค์ควรจัดในที่มีอากาศระบายได้ดีหรือที่โล่ง จัดพื้นที่ไม่ให้หนาแน่น งดกิจกรรมการสัมผัสใกล้ชิดหรือใช้สิ่งของร่วมกัน

-ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีน งดร่วมกิจกรรมสังสรรค์ และสัมผัสใกล้ชิดลูกหลาน 

เช็คมาตรการ ศบค.อนุญาตทำได้ช่วงปีใหม่ - เคาท์ดาวน์
มาตรการกรณีมีผู้ร่วมงานตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป 
1.ยกระดับ COVID Free Personnel

-ผู้จัด พนักงาน นักร้อง นักดนตรี ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
-ตรวจคัดกรองผู้จัด พนักงาน นักแสดง นักร้องทุกคนด้วยATK ก่อนจัดงานภายใน 72 ชั่วโมง
-ตรวจคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างานด้วยTST หรือแอพพลิเคชั่นอื่นๆ
-ถือปฏิบัติตามมาตรการUP-DMHTA
2.ยกระดับ COVID Free Customer
-ผู้เข้าร่วมงานต้องลงทะเบียนและแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน ครบตามเกณฑ์ และมีผลตรวจATKเป็นลบก่อนเข้างานภายใน 72 ชั่วโมง อาจเป็นการตรวจล่วงหน้า หรือหน้างาน โดยผู้จัดงานสนับสนุนการตรวจATK หรือตรวจมาเอง ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า  12 ปีที่มากับผู้ปกครอง 
-คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างาน ด้วยTST หรือแอพพลิเคชั่นอื่น

-ถือปฏิบัติตามมาตรการUP-DMHTA

    ทั้งนี้ ผู้จัดงาน ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ต้องลงทะเบียนและทำการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus และควบคุมกำกับให้พนักงานประเมินตนเองผ่านThai Save Thai(TST)
3.ยกระดับ COVID Free Environment

-ควรจัดงานในพื้นที่ ที่ควบคุมการเข้าออกได้(พื้นที่ปิด)และในที่โล่งแจ้งเท่านั้น
-ต้องจัดการไม่ให้เกิดความแออัดในการจัดงาน โดยดำเนินการ จัดให้มีการจองตั๋วล่วงหน้า หรือลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนถึงวันจัดงาน กำหนดช่องทางเข้า-ออกจากงาน จุดเดียว และมีระบบคิว ให้สามารถควบคุมได้ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร และติดป้ายแสดงจำนวนผู้ใช้บริการให้เห็นชัดเจน  กำหนดโซนของผู้เข้าร่วมงาน ระบุที่นั่ง อาจจัดเป็นกลุ่ม(ไม่เกิน 5 คน) หรือ 2 ที่ เว้น 1 ที่ และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และงดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความไร้ระเบียบ หรือสัมผัสใกล้ชิดกัน เช่น การจัดพื้นที่เต้นรำส่วนกลาง หรือทำกิจกรรมร่วมกัน
-เน้นการทำความสะอาดพื้นที่ พื้นผิว หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสร่วมกันทุก 1-2 ชั่วโมง
-กรณีมีการแสดง ควรจัดระยะห่าง ระหว่างเวที และผู้ชมอย่างน้อย 5 เมตร และเว้นระยะห่างของนักดนตรี นักแสดงบนเวทีอย่างน้อย 1 เมตร
เคาท์ดาวน์-สวดมนต์ข้ามปีจัดได้ 

    “ส่วนการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีการนำเสนอการจัดงานพื้นที่หลัก ใน  5 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ภูเก็ต อยุธยา ระยอง และนครราชสีมา และการจัดงานในพื้นที่อื่นๆ อีก 44 จังหวัด โดยขออนุญาตจัดในช่วงวันที่ 27-30 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00-22.00 น. ส่วน 31 ธันวาคม 2564 ในช่วงเวลา 16.00-00.30 น. และในพื้นที่ของการจัดงาน ในร้านอาหารพื้นถิ่นไม่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจัดงานภายใต้มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และมาตรการSHA นอกจากนี้  การสวดมนต์ข้ามปี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)แจ้งว่า มีการจัดในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564  ในส่วนกลาง วัดพระเชตุพนฯ วัดอรุณฯ และส่วนภูมิภาคจัดขึ้นในหลายพื้นที่” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์