สปสช. ปรับวิธีจ่าย "ทันตกรรม" เด็กวัยเรียน หนุน รพ. ส่งเสริมสุขภาพฟัน

สปสช. ปรับวิธีจ่าย "ทันตกรรม" เด็กวัยเรียน หนุน รพ. ส่งเสริมสุขภาพฟัน

"สปสช." ปรับวิธีการจ่ายเงินส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้าน "ทันตกรรม" เคลือบหลุมร่องฟัน และ การเคลือบฟลูออไรด์ ในกลุ่มเด็กวัยเรียน จากเดิมจ่ายตามจำนวนการให้บริการ เปลี่ยนเป็นจ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัว เพิ่มการเข้าถึงบริการ

ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงสิทธิประโยชน์ให้บริการทันตกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่า บริการทันตกรรมเป็นเรื่องที่ สปสช. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพราะปัญหาเรื่องฟันจะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

 

ซึ่งในภาพรวมปีงบประมาณ 2565 สิทธิประโยชน์ต่างๆยังคงเหมือนเดิม ทั้งทันตกรรมรักษาและทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน  โดยสิทธิประโยชน์ ทันตกรรม รักษา จะครอบคลุมเรื่องการอุด ถอน ทำฟันปลอม รักษาโพรงประสาท และการรักษาอื่นๆตามที่ทันตแพทย์วินิจฉัย และสิทธิประโยชน์ทันกรรมส่งเสริมป้องกันจะครอบคลุม ตรวจสุขภาพช่องปาก การให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่มเสี่ยงฟันผุ เคลือบหลุมร่องฟัน ฯลฯ โดย สปสช. จะมุ่งเน้นการเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และในเด็กวัยเรียนทั้งวัยอนุบาลและประถมศึกษา

ในปีงบประมาณ 2565 มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการเล็กน้อย   สำหรับรายการบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน ได้แก่ การเคลือบหลุมร่องฟัน และการเคลือบฟลูออไรด์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาทำให้โรงเรียนปรับมาสอนแบบออนไลน์ ทำให้หน่วยบริการให้บริการทันตกรรมแก่เด็กวัยเรียนได้ยากขึ้น การเบิกจ่ายค่าบริการจึงน้อยลง

 

สปสช.จึงปรับวิธีการจัดสรรเงินจากตามจำนวนผลงานการให้บริการ (รายครั้ง/รายชิ้น) เป็นการจ่ายแบบเหมารายหัวแทน ซึ่งจะเป็นผลดีกับหน่วยบริการ อย่างไรก็ดีเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เข้าถึงบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันทั้ง 2 รายการ ดังกล่าว ประกอบกับขณะนี้เริ่มเปิดการศึกษาแบบ On Site ได้แล้ว จึงขอความร่วมมือหน่วยบริการทำแผนการให้บริการว่าจะจัดบริการที่โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อไหร่ อย่างไร โดย สปสช.และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะร่วมกันติดตามกำกับการดำเนินการตามแผนการให้บริการต่อไป

ในกรณีบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันในกลุ่มของ หญิงตั้งครรภ์ สปสช.ยังจ่ายตามจำนวนผลงานการให้บริการเหมือนเดิม  เนื่องจากหญิงตั้งครรภ์ยังต้องไปรับบริการที่หน่วยบริการตามเกณฑ์มาตรฐานการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ไม่มีการปิดการเรียนเหมือนกลุ่มนักเรียน เมื่อไปฝากครรภ์ในหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ทันตแพทย์จะสามารถให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก บริการขูดหินปูนและความสะอาดช่องปากได้  

 

ทั้งนี้ ขอย้ำว่าบริการทันตกรรมในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนั้น จะครอบคลุมคนไทยทุกสิทธิทั้งข้าราชการและประกันสังคม ไม่จำเป็นต้องเป็นสิทธิบัตรทองอย่างเดียว ดังนั้น หากสิทธิข้าราชการหรือประกันสังคมมารับบริการหรือมาฝากครรภ์ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพก็สามารถใช้สิทธิได้ทันที

 

ภก.คณิตศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ในส่วนของการเพิ่มสิทธิประโยชน์บริการด้านทันตกรรมใหม่ๆนั้น ในปีงบประมาณ 2565 สปสช.อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเพิ่มสิทธิประโยชน์การตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากให้แก่ประชาชนอีกด้วย ซึ่งหากตรวจพบเร็วก็สามารถรักษาได้เร็วและมีโอกาสหายได้มากขึ้น