สปสช. เยียวยา "อาการไม่พึงประสงค์" วัคซีนโควิด ไปแล้ว 6,177 ราย 621 ล้านบาท

สปสช. เยียวยา "อาการไม่พึงประสงค์" วัคซีนโควิด ไปแล้ว 6,177 ราย 621 ล้านบาท

สปสช. ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด "วัคซีนโควิด-19" แล้ว 6,177 ราย รวมเป็นเงินกว่า 621 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาการไม่รุนแรงเจ็บป่วยต่อเนื่อง 4,770 ราย

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่เกิดภาวะไม่พึงประสงค์หลังรับฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 ตามแผนงานโครงการที่รัฐจัดให้ฟรี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการรับบริการ โดยมอบให้ สปสช. เป็นหน่วยงานดำเนินการ และได้ออกประกาศ สปสช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564  

 

  • เยียวยาวัคซีนโควิด ไปแล้ว 6,177 ราย

 

ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุดในวันนี้ (20 พ.ย. 64) มีประชาชนที่ฉีดวัคซีนและเกิดภาวะไม่พึงประสงค์ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือจำนวน 9,245 ราย ส่วนใหญ่เป็นภาวะไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนเข็มแรก จำนวน 5,995 ราย หรือร้อยละ 64.85 โดยในจำนวนนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขอรับการช่วยเหลือ 6,177 ราย หรือร้อยละ 66.81 ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 1,400 ราย หรือร้อยละ 16.21 และอยู่ระหว่างรอการพิจารณาอีก 1,569 ราย หรือร้อยละ 16.97 ในจำนวนนี้มีผู้ที่อุทธรณ์คำร้องขอรับการช่วยเหลือเพิ่มเติม 545 ราย โดย สปสช.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือฯ ไปแล้วทั้งหมด จำนวน 621,896,100 บาท

 

สปสช. เยียวยา \"อาการไม่พึงประสงค์\" วัคซีนโควิด ไปแล้ว 6,177 ราย 621 ล้านบาท

  • กทม. ยื่นเรื่องมากที่สุด 

 

เมื่อแยกดูข้อมูลแบ่งตามเขตพบว่า

เขต 13 กทม. มีการยื่นคำร้องมากที่สุด จำนวน 1,703 ราย

รองลงมาอีก 3 เขต เป็นเขต 1 เชียงใหม่ จำนวน 1,146 ราย

เขต 10 อุบลราชธานี จำนวน 1,047 ราย

เขต 8 อุดรธานี จำนวน 704 ราย 

 

นพ.จเด็จ กล่าวว่า เมื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมผู้ที่ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็น

ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง จำนวน 4,259 ราย หรือร้อยละ 46.07

ผู้มีสิทธิประกันสังคม จำนวน 2,564 ราย หรือร้อยละ 27.73 ราย

ผู้มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการ จำนวน 2,175 ราย หรือร้อยละ 23.53

นอกนั้นเป็นผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลอื่นๆ

 

  • อาการไม่พึงประสงค์ที่พบ

โดยอาการผู้ที่มีภาวะไม่พึงประสงค์ อาทิ

- มีไข้

- ปวดท้อง

- คลื่นไส้

- อาเจียน

- มีผื่น

- คัน

- บวม

- ปวดเวียนศีรษะ

- หน้ามืด

- แน่นหน้าอก

- หายใจลำบาก

- อาการชา

- แขนขาอ่อนแรง

- ภาวะแพ้รุนแรง (Phylaxis Shock)

- เสียชีวิต

อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอาการไม่รุนแรงเข้าหลักเกณฑ์

ระดับ 1 อาการเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 1 แสนบาท จำนวน 4,770 ราย

ระดับ 2 เกิดความเสียหายถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือพิการจนมีผลต่อการดำรงชีวิต จ่ายไม่เกิน 2.4 แสนบาท มี จำนวน 118 ราย

ระดับ 3 กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จ่ายไม่เกิน 4 แสนบาท จำนวน 1,296 ราย

ผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ใน 3 จุด คือ

- หน่วยบริการที่ไปรับการฉีด

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

- สปสช.เขตพื้นที่ทั้ง 13 สาขาเขต

มีระยะเวลายื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับจากวันที่เกิดความเสียหายหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งหลังจากได้รับคำร้องแล้ว จะมีคณะอนุกรรมการในระดับเขตซึ่งประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนภาคประชาชนเป็นผู้พิจารณาว่าจะจ่ายเงิน เยียวยา หรือไม่และจ่ายเป็นจำนวนเท่าใด ตามหลักฐานทางการแพทย์และระดับความหนักเบาของอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น

 

เมื่อมีผู้มายื่นคำร้องแล้ว คณะอนุกรรมการฯ ระดับเขตพื้นที่จะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัย ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อเลขาธิการ สปสช. ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบผลการวินิจฉัย

 

ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโควิดได้ที่ คลิกที่นี่  สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. 1330

 

สปสช. เยียวยา \"อาการไม่พึงประสงค์\" วัคซีนโควิด ไปแล้ว 6,177 ราย 621 ล้านบาท