"ศบค." ตั้ง ศปก.ด้านการท่องเที่ยวฯ ปลัดท่องเที่ยวฯ นั่งหัวหน้าศูนย์

"ศบค." ตั้ง ศปก.ด้านการท่องเที่ยวฯ ปลัดท่องเที่ยวฯ นั่งหัวหน้าศูนย์

ศบค. จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ศปก. ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ ขณะที่ยอดสะสมเปิดประเทศ นักท่องเที่ยวเดินทาง 50,074 ราย ติดเชื้อ 56 ราย คิดเป็น 0.11%

วันนี้ (15 พ.ย. 64) นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กล่าวถึงประเด็นจาก ที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ในวันศุกร์ 12 พ.ย. ที่ผ่านมา ถึงการออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 38) สาระสำคัญ คือ การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์พื้นที่สีแดงเข้ม ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเหลือ 6 จังหวัด รวมถึงการคงมาตรการห้ามออกนอกเคหะสถานพื้นที่สีแดงเข้ม ตั้งแต่ 23.00 – 03.00 น. ถึงวันที่ 30 พ.ย. 64 และ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยมีผลในวันที่ 16 พ.ย. เป็นต้นไป  

 

"ศบค." ตั้ง ศปก.ด้านการท่องเที่ยวฯ ปลัดท่องเที่ยวฯ นั่งหัวหน้าศูนย์

  • ศปก. ด้านการท่องเที่ยวฯ 

 

โฆษก ศบค. กล่าวต่อไปว่า คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 22/2564 เรื่องการจัดโครงสร้างศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) โดยสรุป คือ การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพิ่มศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหัวหน้าศูนย์ฯ ให้หัวหน้าศูนย์ และผู้ปฏิบัติการเป็นผู้ปฏิบัติงานใน ศบค. โดย ศบค. เดิมทั้งหมด 9 ศูนย์ ได้แก่ 

 

1. ศปก.ศบค. (เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ) 
2. ศบค. มหาดไทย (ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 
3. ศปก. แก้ไข้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ผู้บัญชาการทหารสูงสุด) 
4. ศปก. มาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทย (ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ) 
5. ศปก.ด้านนวัตกรรมการแพทย์ (ผอ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ) 
6.ศปก.ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อ COVID-19 (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 
7. ศปก. ด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับการสื่อสารในอินเทอร์เน็ต (เลขาธิการ กสทช.) 
8. ศปก.ด้านการแก้ไขสถานการณ์ฯ ในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม (ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)
9. ศปก.ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ และแอปพลิเคชัน (ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
10. ศปก. ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา (ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) ***จัดตั้งใหม่

 

"ศบค." ตั้ง ศปก.ด้านการท่องเที่ยวฯ ปลัดท่องเที่ยวฯ นั่งหัวหน้าศูนย์

  • เปิดประเทศ ติดเชื้อ 0.11% 

 

ทั้งนี้ ผลการดำเนินกงานเปิดประเทศ 1 – 14 พ.ย. 64 มีผู้เดินทางเข้ามาทางราชอาณาจักรไทย ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต สมุย สะสม 50,074 ราย ติดเชื้อ 56 ราย คิดเป็น 0.11% 

 

"ศบค." ตั้ง ศปก.ด้านการท่องเที่ยวฯ ปลัดท่องเที่ยวฯ นั่งหัวหน้าศูนย์

 

  • ดึงสถานประกอบการขึ้นทะเบียน SHA / SHA+ 

 

โฆษก ศบค. กล่าวต่อไปว่า สำหรับสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ย. 64) ที่ได้มาตรฐาน SHA จำนวน 7,274 แห่ง และ SHA+ (พนักงานเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนเกิน 70%) จำนวน 1,006 แห่ง อย่างไรก็ตาม คาดว่า กทม. มีสถานประกอบการมากกว่าหมื่นแห่ง ดังนั้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสมาคมภาคเอกชน หอการค้า หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการช่วยกัน หากเรามีผู้ประกอบการที่ดีหลายหมื่นแห่ง จะทำให้ผู้ที่ใช้บริการปลอดภัย และผู้ประกอบการก็ปลอดภัยด้วย

 

"ศบค." ตั้ง ศปก.ด้านการท่องเที่ยวฯ ปลัดท่องเที่ยวฯ นั่งหัวหน้าศูนย์