คปภ.ลั่นบ.รับประกันโควิด เจอจ่ายจบ ห้ามยกเลิกคุ้มครอง หากลูกค้าไม่สมัครใจ

คปภ.ลั่นบ.รับประกันโควิด เจอจ่ายจบ ห้ามยกเลิกคุ้มครอง หากลูกค้าไม่สมัครใจ

คปภ.ถก ส.วินาศภัย ยันบริษัทรับประกันโควิด ห้ามบอกเลิกคุ้มครอง"เจอจ่ายจบ" แต่ยื่นข้อเสนอให้สิทธิจูงใจลูกค้า เป็นทางเลือกแบบสมัครใจได้เท่านั้น ลั่นพร้อมหารือมาตรการเสริมเพิ่มเติมอุ้มอุตฯประกันให้รอด เผย " สินมั่นคง-ไทยประกันภัย- เดอะวัน มีค่าสินไหมรวม 7.94 พันล้าน

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (15 พ.ย.)  คปภ.  หารือรวมกับนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ  รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัยที่เสนอขายประกันภัย COVID-19 แบบเจอจ่ายจบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัยและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน

โ่ดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1. การดำเนินการในแก้ปัญหา สำนักงาน คปภ. จะยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ    

2. คำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัท ในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ยังมีผลบังคับตามกฎหมายอยู่ บริษัทต้องปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนดังกล่าว ส่วนประเด็นที่ยังเห็นไม่สอดคล้องกัน จะได้มีการหารือร่วมกัน เพื่อให้ได้มาตรการ ที่เหมาะสมต่อไป 

3. สำนักงาน คปภ. ได้รับทราบความเดือดร้อนของภาคธุรกิจและยินดีให้ความช่วยเหลือเพื่อให้พ้นวิกฤต โดยที่ผ่านมา คปภ. ได้ผ่อนคลายกฎกติกาให้ไปแล้วหลายเรื่อง แต่มาตรการการช่วยเหลือบริษัทที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุด จะต้องขึ้นอยู่กับสถิติ ตัวเลขข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกต้อง แม่นยำและผลกระทบต่าง ๆ ในทุกมิติ ซึ่งต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ และที่สำคัญจะต้องไม่ทำให้ผู้เอาประกันภัยเดือดร้อน และต้องไม่เป็นการรอนสิทธิของประชาชนผู้เอาประกันภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. จะเร่งเชิญบริษัทประกันวินาศภัยที่เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 แบบเจอจ่ายจบ มาสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการจัดทำ Stress Test เพื่อประเมินความทนทานของรายบริษัทและระบบประกันภัยภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงจำลองสำหรับการแพร่ระบาดของ COVID-19 

5. บริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับผลกระทบจากการเสนอขายประกันภัย COVID-19 แบบเจอจ่ายจบ อาจพิจารณา เข้าร่วมโครงการผ่อนผันเพิ่มเติม เพื่อเสริมมาตรการเยียวยาให้บริษัทมีสภาพคล่องพร้อมที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันภัย COVID-19 ให้กับผู้เอาประกันภัยได้มากขึ้น 

 

 

 

 

6. หากสมาคมฯ ต้องการเสนอมาตรการผ่อนผันเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับผลกระทบ ให้เร่งนำเสนอ เพื่อสำนักงาน คปภ. จะได้กลั่นกรองและเร่งนำเสนอต่อบอร์ด คปภ. โดยเร็ว

7. ในระหว่างที่มีการดำเนินการข้างต้น หากบริษัทประกันวินาศภัยใดที่ประสบปัญหาต้องการดำเนินการเพื่อมิให้ปัญหาการขาดสภาพคล่องลุกลามบานปลาย การเสนอแนวทางปรับปรุงเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 โดยเสนอทางเลือก\ที่น่าสนใจในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทเดิม หรือปรับเปลี่ยนไปให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่นที่อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยมากขึ้น สามารถกระทำได้เฉพาะกรณีที่เป็นเรื่อง ความสมัครใจของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น

โดยบริษัทไม่สามารถไปบังคับผู้เอาประกันภัยให้ยอมรับการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย หรือยอมรับเงื่อนไขความคุ้มครองใหม่ของบริษัท ดังนั้น การเปลี่ยนสิทธิหน้าที่หรือความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยจะสามารถกระทำได้เฉพาะในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้มีการแสดงเจตนา หรือให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งในการตอบรับข้อเสนอของบริษัทเท่านั้น

นอกจากนี้ ในกรณีของบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ให้ผู้บริหารของบริษัทชี้แจงและได้ตรวจสอบ\ข้อเท็จจริงแล้ว ได้รับการยืนยันว่า การดำเนินการของบริษัทเป็นการเสนอทางเลือกให้กับผู้เอาประกันภัย โดยเป็นไป ด้วยความสมัครใจของผู้เอาประกันภัย จะไม่มีการบังคับผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด

โดยเป็นวิธีการที่บริษัทพยายามหาแนวทางบริหารความเสี่ยงเพื่อลดปัญหาการขาดสภาพคล่องเพื่อให้อยู่รอดได้ และยืนยันจะปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียน โดยสำนักงาน คปภ.ได้กำชับให้บริษัทดำเนินการดังกล่าว ด้วยความสมัครใจของผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยไม่ยอมรับทางเลือกที่เป็นข้อเสนอของบริษัท สัญญาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยก็ยังมีผลบังคับต่อไปเหมือนเดิมทุกประการ 

"อย่างไรก็ตาม คปภ. ได้มีการตั้งทีมคณะทำงาน เข้ามาพิจารณาเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้จำเป็นจะมีมาตรการผ่อนผันอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ โดยยึดหลัต้องกระทบสิทธิของผู้เอาประกัน และเป็นไปโดยความสมัครใจ ขณะเดียวกันธุรกิจประกันภัยก็ต้องอยู่รอดต่อไปได้ ซึ่งความเชื่อมั่นในระบบประกันภัยไทยถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด"  

สำหรับ จำนวนเรื่องร้องเรียนของ 3 บริษัท (สินมั่นคงประกันภัย ไทยประกันภัย เดอะวันประกันภัย ) ที่ได้รับการผ่อนผันตามคำประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง มาตรการสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 4 พ.ย. 2564 รวม 9,327 ราย โดยดำเนินการเป็นที่ยุติแล้ว 5,831 ราย คิดเป็น 62.52% 

โดยมีประเด็นเรื่องร้องเรียนของทั้ง 3 บริษัท เรียงตามลำดับ คือ บริษัทพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ ล่าช้า บริษัทบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากผู้เอาประกันภัยใช้ผลตรวจ ATK และบริษัทปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอยู่ในระยะเวลารอคอย

ส่วนมูลสถิติการรับประกันภัยโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 ถึง ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

มีจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยสะสมรวมทั้งสิน 44.55 ล้านฉบับ

มีเบี้ยประกันภัยสะสมรวม 10,760 ล้านบาท

จำนวนค่าสินไหมทดแทนรวม 21,075.60 ล้านบาท

ทั้งนี้ เป็นข้อมูลสถิติการรับประกันภัยโควิด-19 รวมของ 3 บริษัท                       

 

(สินมั่นคงประกันภัย ไทยประกันภัย เดอะวันประกันภัย ) ดังนี้

จำนวกรมธรรม์สะสมรวม5,672,187 ฉบับ

เบี้ยประกันภัยสะสมรวม 1,998.94 ล้านบาท

ค่าสินไหมทดแทนสะสมรวม 7,939.47 ล้านบาท