ศบค. ย้ำหยุดนำเข้า "แรงงานผิดกฎหมาย" แนะ 8 ขั้นตอนนำเข้าแรงงานถูกต้อง

ศบค. ย้ำหยุดนำเข้า "แรงงานผิดกฎหมาย" แนะ 8 ขั้นตอนนำเข้าแรงงานถูกต้อง

ที่ประชุม ศบค. เห็นชอบ 8 ขั้นตอน เพื่อนำ "แรงงานต่างด้าว" เข้ามาทำงานในไทยตาม MOU ย้ำ หยุดนำเข้าแรงงานผิดกฎหมาย เสี่ยงนำโรคเข้าประเทศ

วันนี้ (12 พ.ย. 64) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กล่าวภายหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยกล่าวถึง ปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้ามายังประเทศไทยผิดกฎหมายจำนวนมาก ขณะเดียวกัน มีความต้องการแรงงานมาก ดังนั้น มีการพิจารณาการนำแรงงานต่างด้าว มาทำงานในประเทศตาม MOU โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ก็ได้มาพูดคุย นำเสนอ ทั้งหมด 8 ขั้นตอน เพื่อนำแรงงานต่างด้าว ส่วนใหญ่ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา

 

ที่สำคัญ ต้องขึ้นทะเบียน และทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านต้องทำลิสต์มาและส่งคนเข้ามา ซึ่งต้องประกอบกันระหว่างกระทรวงแรงงาน และกระทรวงการต่างประเทศ พอเข้ามา กระทรวงสาธารณสุข ได้พูดคุยกับกระทรวงแรงงาน ต้องดูในเรื่องของการตรวจโรค ต้องห้าม 6 โรค และ โควิด-19 ต้องดูว่าได้รับวัคซีนหรือยัง หากได้รับวัคซีนครบแล้วก็ไม่ต้องกักตัว หากได้รับวัคซีนไม่ครบก็ต้องกักตัว เป็นจำนวน 8 ขั้นตอน ที่ประชุมก็เห็นชอบ และให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงแรงงานได้ปฏิบัติ

 

“คนที่กำลังลักลอบ นำเข้าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ขอให้หยุด เพราะมาตรการออกมาแล้ว อนุมัติแล้ว ท่านรอรับคนที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมาย และมีมาตรการในการตรวจโรคอย่างดี ช่วยท่านไม่ให้เสี่ยงต่อผู้ใช้แรงงานข้ามชาติ แล้วนำโรคมายังตัวท่าน โรงงาน และครอบครัว หยุดตอนนี้ไม่ต้องมีใครเข้ามาผิดกฎหมาย เพราะตอนนี้ ผอ.ศบค. มีการอนุมัติในหลักการและท่านสามารถดำเนินการ โดยรัฐจะดูแลภาคประกอบการ” โฆษก ศบค. กล่าว

 

  • 8 ขั้นตอนรับ “แรงงานต่างด้าว”

 

แนวทางการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MOU ดังนี้ 

 

ขั้นตอนที่ 1 การยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ (Demand)

นายจ้าง (กรมการจัดหางาน/สำนักงานจัดหางานจังหวัด/สำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ 1-10) ยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ เอกสารที่ต้องใช้เพิ่มเติม (ตามคำสั่ง ศบค.ที่ 8/2564 (ฉบับที่ 12) มาตรการป้องกันโรค ข้อ 8.2)

 

-หนังสือยืนยันการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าสถานที่กักตัว ค่าตรวจโรคโควิด-19 ค่ารักษากรณีติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงกรณีป่วยฉุกเฉินหรือโรคอื่นระหว่างกักตัว

-หลักฐานยืนยันว่ามียานพาหนะเพื่อรับคนต่างด้าวไปยังสถานที่กักตัว

-หลักฐานยืนยันว่ามีสถานที่กักตัวตามที่ทางราชการกำหนด

 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดส่งคำร้องความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (กรมการจัดหางาน)

กรมการจัดหางานมีหนังสือแจ้งความต้องการจ้างงานแรงงานต่างด้าว ผ่านสถานทูตประเทศต้นทางประจำประเทศไทยไปยังประเทศต้นทาง

 

ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินการของประเทศต้นทาง (ประเทศต้นทาง)

ประเทศต้นทางดำเนินการรับสมัคร คัดเลือก ทำสัญญา และทำ Name List ส่งให้กรมการจัดหางานผ่านสถานทูตประเทศต้นทางประจำประเทศไทย กรมการจัดกางานจัดส่ง Name List ให้กับนายจ้าง

 

ขั้นตอนที่ 4 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (Name List)

นายจ้าง (กรมการจัดหางาน/สำนักงานจัดหางานจังหวัด/สำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ 1-10)

 

เอกสารที่ต้องใช้เพิ่มเติม

 

-หลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด-19 (ถ้ามี)

-หลักฐานการซื้อประกันสุขภาพบริษัทประกันภัย 4 เดือน

-นายจ้างแจ้งขึ้นทะเบียนประกันสังคม

ขั้นตอนที่ 5 การอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ (กรมจัดหางาน)

กรมการจัดหางานมีหนังสือถึง

-สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ประเทศต้นทาง (กัมพูชา ลาว) เพื่อตรวจลงตราวีซ่า และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่ออนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

-สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย เพื่ออนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อตรวจลงตราวีซ่า

 

ขั้นตอนที่ 6 การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (ด่านตรวจคนเข้าเมือง)

คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร พร้อมแสดงเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1.หนังสือยืนยันการอนุญาตให้เข้ามาทำงานพร้อมบัญชีรายชื่อ

2.ผลตรวจ Covid-19 (วิธี RT-PCR) ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้ามา หรือ ผลรับรองการตรวจ ATK

 

3.หลักฐานการได้รับวัคซีน Covid-19 (ถ้ามี)

 

4.ตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 2 ปี

 

5.เดินทางไปยังสถานที่กักตัวโดยยานพาหนะที่แจ้งไว้ (ไม่เดินทางร่วมกับบุคคลอื่น และหยุดพัก ณ สถานที่ใด ๆ ก่อนถึงสถานที่กักกัน)

 

ขั้นตอนที่ 7 สถานที่กักตัว

 

1.คนต่างด้าวตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค ตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและโรคต้องห้าม

2.คนต่างด้าวเข้ารับการกักตัวและตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ดังนี้

 

-กรณีฉีดวัคซีนครบโดส เข้ารับการกักตัวอย่างน้อย 7 วัน ขณะอยู่ในสถานกักตัวตรวจโรคโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง (โดยวิธี RT-PCR)

 

ครั้งที่ 1 ไม่เกินวันแรกของการกักตัว

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 ของระยะเวลาที่ถูกกักตัว

 

-กรณีฉีดวัคซีนยังไม่ครบตามเกณฑ์หรือยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข้ารับการกักตัวอย่างน้อย 14 วัน ขณะอยู่ในสถานที่กักตัว ตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง (โดยวิธี RT-PCR)

 

ครั้งที่ 1 ไม่เกินวันแรกของการกักตัว

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-13 ของระยะเวลาที่ถูกกักตัว

 

-กรณีตรวจโรคโควิด – 19 ไม่ผ่าน (พบเชื้อ) เข้ารับการรักษาโรค โดยค่าใช้จ่ายนายจ้าง/กรมธรรม์รับผิดชอบ

เมื่อผ่านการตรวจโรคโควิด-19 (ไม่พบเชื้อ) / รักษาหาย

 

ขั้นตอนที่ 8 การอบรมและรับใบอนุญาตทำงาน (สถานที่ทำงาน)

เมื่อคนต่างด้าวกักตัวครบตามกำหนด นายจ้างรับคนต่างด้าวไปยังสถานที่ทำงาน

-อบรมผ่าน Video Conference ณ สถานที่ทำงาน

-แจ้งเข้าทำงานและรับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด