เปิดขั้นตอน ‘นำเข้า’ แรงงาน ‘ต่างด้าว‘

กระทรวงแรงงานเปิด 7 ขั้นตอนนำเข้าแรงงานต่างด้าว​ แก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนในประเทศ​ ขณะที่ด้านเอกชนหนุนเต็มที่

1.นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตฯ ยื่นแบบคำร้อง ณ กรมการจัดหางาน หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกทม. พื้นที่ 1 – 10 ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ 

 

2.ฝั่งประเทศต้นทางรับสมัคร คัดเลือก ทำสัญญา จัดทำบัญชีรายชื่อคนงานต่างด้าวส่งให้นายจ้างไทย

 

3.นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตฯ นำบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว (Name List) ที่ผ่านการรับรองจากประเทศต้นทาง ยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว  พร้อมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

 

4.กรมการจัดหางานจัดทำหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ประเทศต้นทาง เพื่อตรวจลงตราวีซ่า และแจ้งข้อมูลไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) 

 

5.เมื่อคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากนายจ้าง และใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 ตรวจด้วยวิธี RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และใบรับรองการได้รับวัคซีน 

 

6.เข้ากักตัว และมีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยวิธี RT – PCR 

- ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ :  กักตัวอย่างน้อย 7 วัน ตรวจโรคโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง

- ฉีดวัคซีนยังไม่ครบ : กักตัวอย่างน้อย 14 วัน ตรวจโรคโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง

 

7.คนต่างด้าวรับการอบรมผ่านระบบ Video Conference ณ สถานประกอบการ เมื่อผ่านการอบรมแล้ว จะได้รับใบอนุญาตทำงาน