กรมอนามัยย้ำแนวทางนักท่องเที่ยวปลอดภัยโควิด-19

กรมอนามัยย้ำแนวทางนักท่องเที่ยวปลอดภัยโควิด-19

กรมอนามัย ย้ำ นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ แบบครอบจักรวาลขั้นสูงสุด สถานประกอบกิจการต่าง ๆ ประเมินตนเองตามมาตรการ Thai Stop COVID Plus ป้องกันโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน ประชาชนที่วางแผนไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของพื้นที่นั้น ๆ อย่างเคร่งครัด และคุมเข้มตนเองขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล Universal Prevention หรือ UP ด้วยการเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้า ใส่ให้แนบสนิทกับใบหน้า ปิดทั้งจมูกและปากตลอดเวลา หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของร่วมกันกับผู้อื่น ให้หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ หากมีความเสี่ยงให้แยกตัวจากผู้อื่น และตรวจหาเชื้อเบื้องต้นด้วย ATK หากตรวจแล้วไม่พบเชื้อ ให้ตรวจซ้ำ หลังจากตรวจครั้งแรก 3 - 5 วัน หรือเมื่อมีอาการ

ทั้งนี้ กรมอนามัยขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการต่าง ๆ ประเมินตนเองตามมาตรการ Thai Stop COVID Plus และกรณีอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และจังหวัดที่กำหนดพื้นที่นำร่อง การท่องเที่ยว ให้ประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรหรือ COVID Free Setting ซึ่งจากข้อมูลเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 พบว่า มีสถานประกอบการประเมินตนเองตามมาตรการ Thai Stop COVID Plus จำนวน 265,900 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 215,954 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81.21

ส่วนการประเมินตนเอง ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID Free Setting หรือ Thai Stop COVID 2 Plus มีจำนวน 3,630 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 3,468 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.54 โดยพนักงานทุกคนที่ใกล้ชิด กับนักท่องเที่ยว ควรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ราชการกำหนด หรือตรวจ ATK ทุก 7-14 วัน มีการคัดกรองพนักงานด้วย “ไทยเซฟไทย” ทุกวัน หากพบว่ามีอุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนด และมีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อ ให้ตรวจด้วย ATK ทันที นอกจากนี้ สถานประกอบการในแหล่งท่องเที่ยว ควรทำความสะอาดจุดเสี่ยงที่มีการสัมผัสร่วม เพิ่มความถี่เมื่อมีผู้รับบริการมากขึ้นอย่างน้อยทุก ๆ 1-2 ชั่วโมง จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว