ศบค. เตรียมสรุป แผนเผชิญเหตุ "เปิดประเทศ" 20 ต.ค.นี้

ศบค. เตรียมสรุป แผนเผชิญเหตุ "เปิดประเทศ" 20 ต.ค.นี้

ศบค. นับถอยหลัง 2 สัปดาห์ "เปิดประเทศ" ปลอดภัย "COVID-Free setting" 1 พ.ย. 64 จังหวัดนำร่องระยะ 1 ต้องฉีดวัคซีนครอบคลุม 70% ประชุมหารือ เตรียมแผนเผชิญเหตุในกรณีที่มีการแพร่ระบาด พร้อมแถลงผล 20 ต.ค. นี้

วันนี้ (18 ต.ค. 64) ที่ทำเนียบรัฐบาล “พญ.สุมนี วัชรสินธุ์” ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  กล่าวถึง ที่ประชุม ศบค. ชุดเล็กวันนี้ ได้มีการหารือประเด็น เปิดประเทศ นับจากวันนี้เรามีเวลาเตรียมตัวเพียง 2 สัปดาห์ กว่าจะถึงวันที่ 1 พ.ย. 64

 

"โดยที่ แผนเปิดประเทศ มีการพูดคุยจากหลายหน่วยงาน ทั้ง ศบค. สธ. นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ เตรียมความพร้อมก่อนออกแผนการท่องเที่ยวมานาน มีการปรับหลายครั้ง หารือกับภาคธุรกิจ สถานประกอบการ อาจจะไม่มีรูปแบบที่ดีที่สุดหรือสมบูรณ์ที่สุด แต่ต้องมีความเป็นไปได้ที่สุดในการดำเนินมาตรการให้ประชาชนมีความปลอดภัย และระบบสาธารณสุข มีความมั่นคง"

 

 

  • เตรียมพร้อม 3 ด้าน "เปิดประเทศ"

 

พญ.สุมนี กล่าวต่อไปว่า การระบุรายชื่อประเทศ และระบุเที่ยวบิน ในข้อเท็จจริงบางประเทศยังไม่อนุญาตให้คนออกนอกประเทศ แต่การเปิดเที่ยวบินเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยในประเทศนั้นๆ ให้เดินทางกลับบ้านได้สะดวกขึ้น แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด โดยได้มีการวางแผนเปิดประเทศเป็นระยะ ต้องเตรียมความพร้อม 3 ด้าน ได้แก่

 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาด ต้องทรงตัว หรือคงตัว

2. ต้องมีการพิจารณาถึงขีดความสามารถของระบบสาธารณสุข ว่ามีความพร้อมในเรื่องป้องกัน ควบคุม รักษา

3. พื้นที่นำร่องสีฟ้า 17 จังหวัดต้องมีความครอบคลุมการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า 70%

 

"ดังนั้น การเปิดประเทศต้องค่อยเป็นค่อยไปและทยอยเปิด โดยมาตรการหลักในการเปิดต้องอยู่ภายใต้มาตรการ COVID-Free setting ขณะนี้ เราอยู่ในระยะนำร่องการเปิดประเทศ และเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาแล้ว ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินการเปิดประเทศในจังหวัดนำร่องพื้นที่สีฟ้าอื่นๆ ในระยะถัดไป คือ พื้นที่นำร่องระยะที่ 1 จะเริ่ม 1 พ.ย. นี้" พญ.สุมนี กล่าว

 

ศบค. เตรียมสรุป แผนเผชิญเหตุ "เปิดประเทศ" 20 ต.ค.นี้

  • แนวทางรับผู้เดินทางไม่กักตัว ไม่จำกัดพื้นที่

 

1. เดินทางจากประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และทางอากาศเท่านั้น

2. มีเอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

3. มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันไม่พบเชื้อโควิด-19

4. มีใบจองที่พัก

5. เมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยาน โหลดแอปพลิเคชั่นที่กำหนด และตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR ในวันที่ 0-1

6. เมื่อผลการตรวจหาเชื้อไม่พบเชื้อ สามารถเดินทางได้ตามความต้องการ

 

ศบค. เตรียมสรุป แผนเผชิญเหตุ "เปิดประเทศ" 20 ต.ค.นี้

  • หารือ เตรียมเผชิญเหตุ "เปิดประเทศ"

 

พญ.สุมนี ย้ำว่า การเปิดเมืองเปิดประเทศ ประชาชนต้องปลอดภัย และระบบสาธารณสุขต้องมั่นคง อยู่ได้ การเปิดประเทศต้องวางแผนที่ดี รัดกุม และได้รับการร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยบ่ายนี้จะมีการประชุมหารือเตรียมการรองรับการเปิดประเทศและความพร้อมเปิดจังหวัดนำร่อง 17 จังหวัด

 

ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศบค. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค และกองด่านระหว่างประเทศ การบินพลเรือน บริษัทท่าอากาศยานไทย กระทรวงคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

"และหากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงหลังจากได้เปิดประเทศไปแล้ว จะต้องมีการเตรียมแผนเผชิญเหตุในกรณีที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในวาระของการประชุมวันนี้ด้วย หลังจากนี้จะมีการแถลงผลการประชุมในวันพุธ 20 ต.ค. นี้ ต่อไป" พญ.สุมนี กล่าวทิ้งท้าย

 

ศบค. เตรียมสรุป แผนเผชิญเหตุ "เปิดประเทศ" 20 ต.ค.นี้