U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. สานพลังชุมชนแก้ปัญหาขยะติดเชื้อ

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. สานพลังชุมชนแก้ปัญหาขยะติดเชื้อ

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. สานพลังชุมชนและจับมือภาคีเครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ในชุมชน จัดกิจกรรม “ทิ้ง ถูก ที่” และ “แยก ถูก ถัง”

ผศ.ฝากจิต ปาลินทร หัวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T ) พร้อมคณะทำงาน U2T คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันจัดการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในชุมชน โดยได้มีการเชิญตัวแทนหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนทุกชุมชนใน ตำบลโนนหัน มาร่วมกันสะท้อนปัญหาและวางแนวทางการแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากขยะติดเชื้อ

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. สานพลังชุมชนแก้ปัญหาขยะติดเชื้อ

รวมไปถึงขยะประเภทอื่นๆ  ภายใต้โครงการ U2T ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหัน  โดยได้ข้อสรุปในเบื้องต้น คือ ต้องสร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือนเป็นลำดับแรก ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม “ทิ้ง ถูก ที่” และ “แยก ถูก ถัง” ในครั้งนี้

 

  • เพิ่มศักยภาพอสม.แก้ปัญหาขยะติดเชื้อ

โดยทำการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเป็นผู้นำและถ่ายทอดความรู้การคัดแยกขยะติดเชื้อให้กับประชาชนชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะมีทักษะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้การคัดแยกขยะติดเชื้อสู่ชุมชน และยังมีในส่วนของการทำกิจกรรมทดสอบความเข้าใจในการแยกขยะของ อสม.

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. สานพลังชุมชนแก้ปัญหาขยะติดเชื้อ

จำลองสถานการณ์ให้ อสม.ฝึกปฏิบัติในการเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน โดยอสม.ที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจะเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในการถ่ายทอดความรู้ และสร้างความร่วมมือในการลดปัญหาการทิ้งขยะติดเชื้อในชุมชนร่วมกัน

 

  • คัดแยกขยะภายในครัวเรือน ลดขยะติดเชื้อ

หลังจากที่อบรมเสร็จสิ้นทุกชุมชนแล้ว ได้มีการติดตามผลการฝึกอบรม โดยการลงพื้นที่สำรวจ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนอย่างถูกต้อง และทิ้งขยะติดเชื้อตามจุดบริการที่กำหนดในชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลทำให้ปัญหาการทิ้งขยะติดเชื้อและขยะทั่วไปเกลื่อนกราดในชุมชนลดลง

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. สานพลังชุมชนแก้ปัญหาขยะติดเชื้อ

นอกจากนี้ จากผลการสำรวจยังพบว่า มีการแยกเศษอาหารออกจากขยะทั่วไป คณะทำงาน U2T จึงได้พิจารณาจัดโครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยหมักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในลำดับต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องแก่ชุมชนและประชาชน