กรมอนามัย ย้ำ ‘นทท.-สถานประกอบการ’ เข้มป้องกันโควิด พร้อมเปิดเมือง

กรมอนามัย ย้ำ ‘นทท.-สถานประกอบการ’ เข้มป้องกันโควิด พร้อมเปิดเมือง

กรมอนามัย ย้ำ “นักท่องเที่ยว – สถานประกอบการ” เคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิด-19 ตรวจATK พร้อมเปิดเมืองอย่างปลอดภัย

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) พิจารณาการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่กักตัว ตามแผนระยะที่ 2 ที่ได้กำหนดไว้ โดยก่อนที่จะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าจังหวัดต่างๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมโดยประชาชนในพื้นที่อย่างน้อย 70 เปอร์เซ็นต์ต้องได้รับวัคซีน รวมทั้งมีแผนพัฒนาเมืองด้านต่างๆ การขนส่ง สาธารณูปโภค การจัดการของเสีย รวมทั้งมีการสื่อสารเพื่อการยอมรับของประชาชนในพื้นที่ในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อกำหนดระดับของจำนวนนักท่องเที่ยวรายใหม่ในการเข้าพื้นที่ สำหรับนักท่องเที่ยวคนไทย จะต้องไม่มีอาการเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และได้รับวัคซีนครบโดส รวมทั้งตรวจ ATK ตามระยะเวลาที่กำหนด

 

โดยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT พร้อมคัดกรองตัวเองผ่านไทยเซฟไทยและแสดงให้ผู้รับบริการก่อนเข้าสถานประกอบการ สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องไม่มีอาการเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงคัดกรองไม่พบเชื้อ ได้รับวัคซีนครบโดส และตรวจ RT-PCR ตามระยะเวลาที่กำหนด และเคร่งครัดในมาตรการของพื้นที่นั้นๆ โดยพักในโรงแรมที่จังหวัดกำหนดครบ 14 วัน

ทั้งนี้ สำหรับสถานประกอบกิจการต่างๆ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยพนักงานทุกคนที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว ควรได้รับวัคซีนครบโดส และตรวจ ATK ทุก 7-14 วันมีการคัดกรองพนักงานด้วยไทยเซฟไทยทุกวัน หากพบว่ามีอุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนดและมีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อให้ตรวจด้วย Antigen Test Kit (ATK) ทันทีในส่วนของ มาตรการด้านความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ของ Thai Stop Covid Plus ทุกเดือน และติดใบรับรอง Certificate ในบริเวณที่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการสามารถสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบได้ และผ่านเกณฑ์การประเมิน SHA Plus ที่เน้นการระบายอากาศที่ดี เพียงพอ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ควบคุมจำนวนพนักงานและลูกค้า 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร ในสถานประกอบการ รวมทั้งทำความสะอาดจุดเสี่ยงที่มีการสัมผัสร่วม เพิ่มความถี่เมื่อมีผู้รับบริการมากขึ้น อย่างน้อยทุกๆ 1 ชั่วโมง จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% มีมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าวและกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งประชาชน ผู้ประกอบการ สมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว