ก่อนเช็คสิทธิ "ประกันสังคม" www.sso.go.th ต้องรู้ ม.40 ใครได้-ไม่ได้บ้าง?

ก่อนเช็คสิทธิ "ประกันสังคม" www.sso.go.th ต้องรู้ ม.40 ใครได้-ไม่ได้บ้าง?

ก่อนจะกดเช็คสิทธิเยียวยา "ประกันสังคม" ผ่านเว็บ www.sso.go.th หรือเช็คไทม์ไลน์โอนเงิน "รอบ 2" เพื่อรับ 5,000 บาท ผู้ประกันตนต้องรู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์หรือไม่? ม.40 บางคนอาจไม่รู้ตัวว่าไม่มีสิทธิในมาตรการนี้ตั้งแต่แรก เช็คเงื่อนไขที่นี่!

ผู้ประกันตนมีเฮ! เพราะตลอดเดือนกันยายน 2564 เป็นช่วงเวลาที่ผู้ประกันตนทั้ง ม.33 ม.39 ม.40 จะได้รับเงินเยียวยา "ประกันสังคม" ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ของภาครัฐ และอย่างที่หลายคนรู้อยู่แล้วว่า จะต้อง "เช็คสิทธิ" ผ่านเว็บ www.sso.go.th ก่อน เพื่อจะได้ทราบว่าตนเอง "ได้รับสิทธิ" หรือ "ไม่ได้รับสิทธิ" การเยียวยาจากประกันสังคม

แต่รู้หรือไม่? มีรายงานจากประกันสังคมพบว่า ผู้ประกันตนบางส่วนยังไม่รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติไม่ครบ หรือไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาประกันสังคม และคิดว่าประกันสังคมจะเยียวยาทุกคน ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด!

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนมาเช็คคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ประกันตน ม.40 อีกครั้งว่า แบบไหนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยา? ใครได้สิทธิหรือไม่ได้สิทธิบ้าง?

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

 

1. เช็คเงื่อนไข ม.40 ใครได้สิทธิเงินเยียวยาบ้าง?

กรณีผู้ประกันตน มาตรา 40 ที่ขึ้นทะเบียนใหม่ ต้องเช็คให้ดีว่าตนเองจะมีสิทธิได้เงินเยียวยาประกันสังคมหรือไม่? โดยให้ดูเงื่อนไขสำคัญ "อย่างใดอย่างหนึ่ง" ดังต่อไปนี้  

  • สมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ม.40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด
  • จ่ายเงินสมทบตามเกณฑ์ ม.40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด
  • มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด

ส่วนกรณีที่ตนเองทำงานพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด แต่มีการจ่ายเงินสมทบที่จังหวัดอื่น (ไม่ใช่ใน 29 จังหวัดนี้) ก็จะไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา! 

นอกจากนี้ ก็ต้องดูคุณสมบัติเบื้องต้นด้วย โดย ม.40 ที่จะได้รับสิทธิเงินเยียวยาจะต้องมีคุณสมบัติครบดังนี้

  • มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
  • เป็นแรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  • ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
  • ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ  (ม.39)
  • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • ผู้ถือบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย000)
  • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

 

2. เช็คแล้วมีคุณสมบัติครบ แต่ไม่ได้รับสิทธิ ให้ยื่น "ทบทวนสิทธิ"

ขั้นตอนถัดมา เมื่อเช็คเงื่อนไขและคุณสมบัติข้างต้นแล้ว พบว่าตนเองมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ครบถ้วน แต่เช็คในระบบ และปรากฏว่า "" กรณีแบบนี้ให้รีบไปยื่นเอกสารขอ "ทบทวนสิทธิ" ได้ทันที โดยมีขั้นตอนทบทวนสิทธิ ดังนี้

1. โหลดแบบฟอร์ม ยื่นทบทวนสิทธิ ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th
2. พรินต์แบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
3. แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)
4. นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน แล้วนำไปหย่อนกล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ของท่าน ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์)
**อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

 

3. กรณีได้รับสิทธิ แต่ยังไม่ได้เงิน แก้ยังไง?

สำหรับผู้ประกันตน ม.40 ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในมาตรการนี้ หากมีบัญชีธนาคารแล้ว แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน หรือมีบัญชีพร้อมเพย์ แต่ผูกบัญชีด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ แบบนี้เงินเยียวยาจะโอนเข้าบัญชีไม่ได้! จทำให้เมื่อเช็คสิทธิจึงพบว่า "ได้รับสิทธิ" แต่เงินไม่เข้าบัญชี

วิธีแก้ไข : ให้รีบดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน หรือใครที่เคยผูกกับเลขโทรศัพท์มือถือไว้ ก็ให้ไปเปลี่ยนพร้อมเพย์มาเป็นผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยด่วน จากนั้นให้เข้าไปตรวจสอบสิทธิผ่าน www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคมได้อีกครั้งทันที

 

4. ไทม์ไลน์รับเงินเยียวยา แต่ละกลุ่ม เงินเข้าวันไหนบ้าง?

วันที่ 21 กันยายน 2564 :  ม.39 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด จะได้รับโอนเงินเยียวยาเป็น "รอบที่ 2" โดยจะได้รับเพิ่มอีก 5,000 บาท

วันที่ 21 กันยายน 2564 :  ม.40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด (เพิ่มมาทีหลัง) จะได้เงินเยียวยา 5,000 บาทเช่นกัน แต่ในกลุ่มนี้จะได้เงินเพียงเดือนเดียว!

วันที่ 22-23 กันยายน 2564 : ม.40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด จะได้รับเงินเยียวยาเป็น "รอบ 2" อีกคนละ 5,000 บาท

วันที่ 27 กันยายน 2564 : ม.33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด จะได้รับเยียวยา "รอบ 2" อีกคนละ 2,500 บาท

วันที่ 28 กันยายน 2564 : ม.40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 3 จังหวัด (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา) เฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบ วันที่ 4-24 ส.ค.64 (ขึ้นทะเบียนไม่ทันกรอบเวลารอบแรก) จะได้รับเยียวยารวมกันทั้ง "รอบ 1" และ "รอบ 2" รวดเดียวเลย 10,000 บาท 

ทั้งนี้ มาตรการเยียวยาประกันสังคม หากเป็นผู้ที่ดำเนินการยื่น "ทบทวนสิทธิ" เอาไว้ หากถูกพิจารณาแล้วว่า “มีสิทธิ” ทางประกันสังคมจะทยอยทำการจ่ายเงิน ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นี้