เปิดรับสมัครบุคคลเป็น 'พนักงานราชการทั่วไป' 25 อัตรา

เปิดรับสมัครบุคคลเป็น 'พนักงานราชการทั่วไป' 25 อัตรา

'กรมการจัดหางาน' เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น 'พนักงานราชการทั่วไป' 25 อัตร รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 มิ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า 'กรมการจัดหางาน' เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น 'พนักงานราชการทั่วไป' จำนวน 25 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 – 19,500 บาท แบ่งเป็นวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 8 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท นักวิชาการแรงงาน 7 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท นักวิชาการแรงงาน (ด้านการวิจัย) 8 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

นักวิชาการแรงงาน (ด้านการออกแบบสื่อ) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท นักวิชาการแรงงาน (ด้านภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท นักสถิติ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท และผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  • เช็ค 'คุณสมบัติ'ก่อนสมัครเป็น'พนักงานราชการทั่วไป'

สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง บุคคลล้มละลาย ผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไชต์ https//doe.thaijobjob.com หัวข้อ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น 'พนักงานราชการทั่วไป' หรือ www.doe.go.th หัวข้อ "งานราชการกรมการจัดหางาน” โดยเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น ซึ่งผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศรับสมัครสอบฯ

  • เตือนอย่าหลงเชื่อ ผู้แอบอ้างช่วยเหลือในการคัดเลือกได้

ทั้งนี้หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด 'กรมการจัดหางาน' จะถือว่าขาดคุณสมบัติ โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิด้วยตนเองได้ จากระบบรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 3 ภาค ได้แก่ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

“ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าทำงานกับกรมการจัดหางาน ย่าหลงเชื่อ ผู้มาแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกัน กรมการจัดหางานจะดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค โดยสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 มิ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 330 บาท สามารถ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2248 6896 กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ” อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าว