สร้างเหรียญ “หลวงปู่พัฒน์” สมทบทุนอาคารเรียนมจร วัดไร่ขิง

สร้างเหรียญ “หลวงปู่พัฒน์” สมทบทุนอาคารเรียนมจร วัดไร่ขิง

วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง เตรียมสร้างเหรียญ “หลวงปู่พัฒน์” สมทบทุนอาคารเรียนรวม รองรับนิสิตที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์ (วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง .นครปฐม กล่าวว่า วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี เกิดขึ้นตามดำริของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินทปญฺโญ ) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง .นครปฐม ที่มองเห็นปัญหาของพระสงฆ์ที่อยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่กรุงเทพฯ จึงได้เริ่มเปิดเป็นหน่วยวิทยาบริการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ที่วัดไร่ขิง.นครปฐม จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ต่อมาพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ได้ดำเนินงานสานต่อจนสามารถตั้งเป็นวิทยาลัยสงฆ์ได้ และท่านยังดำรงตำแหน่งผอ.วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดีด้วย

ปัจจุบันวส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี มีพระภิกษุสามเณรเป็นนิสิตประมาณประมาณ 500 รูป มุ่งเน้นเป็นวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้ได้เรียนฟรีถึงปริญญาตรีและต่อปริญญาโทได้ โดยขณะนี้ทางวส.พุทธปัญญาศรีทวารวดีกำลังจัดสร้างอาคารเรียนรวม เพื่อรองรับจำนวนนิสิต เนื่องจากสถานที่เดิมนั้นไม่สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตได้อย่างเพียงพอ

พระมหาบุญเลิศ กล่าวต่อไปว่า ทางวส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่พัฒน์ ปุญญกาโม วัดห้วยด้วน  .หนองบัว .นครสวรรค์ สนับสนุนด้านการจัดการศึกษาของวส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี และอนุญาตให้วัดไร่ขิงจัดสร้างเหรียญหลวงปู่พัฒน์ ปุญญกาโม รุ่น เจริญพร รวย รวย รวย มหาเศรษฐี นำรายได้ไปสมทบทุนสร้างอาคารเรียนรวม  ตามนโยบายของพระเทพศาสนาภิบาล ในฐานะประธานจัดสร้างอาคารเรียนรวม สำหรับเหรียญหลวงปู่พัฒน์รุ่นเจริญพร รวย รวย รวย มหาเศรษฐี รายได้สมทบทุนสร้างอาคารเรียนรวมวส.พุทธปัญญาศรีทวารวดีวัดไร่ขิง ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.063-5930889