'บุคลากรสธ.จชต.' ร้องนายกฯ เสียสิทธิ์ปรับตำแหน่งกว่า 200 คน

'บุคลากรสธ.จชต.' ร้องนายกฯ เสียสิทธิ์ปรับตำแหน่งกว่า 200 คน

"บุคลากรสธ.จชต." ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ร้องข้าราชการเสียสิทธิ์ปรับตำแหน่งกว่า 200 คน หลังพื้นที่ส่งรายชื่อปรับตำแหน่งสายงานทั่วไปสู่วิชาการเพียง 75 คน จากคนมีคุณสมบัติครบร่วม 300 คน ขอเร่งส่งรายชื่อทั้งหมดให้ทันปีงบ 62

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.62 นายอะหมัดลุตฟี กามา ประธานชมรมว.16 สาธารณสุขชายแดนใต้ตอบแทนคุณแผ่นดิน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2562 ชมรมว.16 สาธารณสุขชายแดนใต้ตอบแทนคุณแผ่นดิน ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง

เรียกร้องให้มีการดำเนินการปรับตำแหน่งสายงานทั่วไปสู่สายงานวิชาการตามหนังสือการบริหารบุคคลชายแดนใต้ ว16/58 อย่างเสมอภาค เป็นธรรม เนื่องจากเมื่อปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)ได้มีหนังสือที่ นร 1006/ว16 เรื่องการบริหารงานบุคคลชายแดนภาคใต้ โดยกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ คือ จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจ.สงขลา ได้แก่ อ.จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย สามารถปรับจากแท่งทั่วไป ระดับชำนาญงาน ไปแท่งวิชาการ ระดับชำนาญการได้

นายอะหมัดลุตฟี กล่าวอีกว่า การดำเนินงานที่ผ่านมา กองทรัพยากรบุคคลกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้มีการปรับตำแหน่งไป 2รุ่นในปี 2559 และ ปี 2560 แต่ในปี 2561 สธ.มอบหมายให้สำนักงานตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 12เป็นผู้ดำเนินการในรอบที่ 3 แทน ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขจากทั้ง4 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอสงขลา ที่มีคุณสมบัติครบในรอบนี้มีจำนวนมากกว่า 300 คน แต่จากการสอบถามเมื่อวันที่ 13 ส.ค.2562 พบว่า สำนักงานตรวจราชการฯ 12ได้ส่งข้อมูล ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ว.16 ของก.พ.ในรอบที่ 3 แค่ 75 รายเท่านั้น ซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติ และปฏิบัติอย่างไม่เสมอภาค ไม่เป็นธรรม ต่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบอีก 200 กว่าคน ทั้งที่กระบวนการในรอบนี้ดำเนินการล่าช้ามาเกือบสองปีแล้ว

ชมรม ว.16 สาธารณสุขชายแดนใต้ตอบแทนคุณแผ่นดิน จึงขอเสนอข้อเรียกร้อง ดังนี้ 1.ขอให้สำนักงานตรวจราชการฯ 12 ดำเนินการบริหารงานบุคคล ในจังหวัดชายแดนใต้กระทรวงสาธารณสุข ส่งรายชื่อ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบทั้งหมดให้กองทรัพยากรบุคคล สธ.ทันที ภายในปีงบประมาณ 2562 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญชายแดนใต้ ที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปของสธ.ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ระดับชำนาญการ ให้ทันในรอบเดียวกัน หรือในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน ในช่วงต้นปี 2563

2.ขอให้มีการจัดตั้งกองบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนชายแดนใต้(กชต.) ที่รับผิดชอบ การปรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนชายแดนใต้ ทุกกระทรวง ทุกสังกัด ตามหลักเกณฑ์หนังสือ กพ. ว.16ปี2558 อย่างต่อเนื่องทุกปี(อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง) เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนชายแดนใต้ ได้รับความเสมอภาค เป็นธรรมและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 3.หากสำนักงานตรวจราชการฯ 12 ยังดำเนินการล่าช้า หรือมีแนวทางการดำเนินงานที่เลือกปฏิบัติ ไม่ทำตามมติของคณะทำงานที่ได้ร่างหลักเกณฑ์ไว้ ก็ขอให้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ ว.16 ชายแดนใต้ ของสำนักงานตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 12 เป็นบุคคลอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน หรือให้กองทรัพยากรบุคคลสธ. ดำเนินการเช่นเดิมเพื่อป้องกันความไม่เสมอภาค ไม่เป็นธรรม ทำให้บุคลากรในรอบนี้หลายร้อยคน และในรอบต่อไปอีกมากมาย เสียสิทธิอันพึงมีพึงได้