'ก.แรงงาน' ฝากแรงงานไทยไปทำงานเกาหลี กลับมาต่อยอดที่บ้านเกิด

'ก.แรงงาน' ฝากแรงงานไทยไปทำงานเกาหลี กลับมาต่อยอดที่บ้านเกิด

"ก.แรงงาน" ฝากแรงงานไทยไปทำงานเกาหลี รู้ภาษา เพิ่มศักยภาพ ก่อนกลับมาต่อยอดที่บ้านเกิด

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสการพบปะให้กำลังใจ พร้อมให้โอวาทแก่แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) จำนวน 200 คน ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานในภาคอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่จะเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งกว่าจะถึงวันนี้ทุกคนต้องฝึกฝนภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน เพื่อให้สามารถสอบแข่งขันไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติได้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวันให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ สำหรับศตวรรษที่ 21 ทักษะที่จำเป็น คือ ทักษะการสื่อสารด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาที่สาม

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า ภาษาเกาหลีจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ การ “ต่อยอดอดีต” โดยทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น และนำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ในระยะต่อไปเพื่อสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ต้องมีความพร้อมทางทักษะด้านแรงงาน ต้องยกระดับศักยภาพของตัวเราเอง และ “สร้างคุณค่าใหม่อนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของตัวเราเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพ ด้านภาษา ซึ่งจะทำให้สามารถใช้ประโยชน์ให้เกิดผลต่อการพัฒนาได้อย่างเต็มที่

รมว.แรงงาน ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า แรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศทุกคนเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยได้ฝากให้ ทุกคนตั้งใจทำงานและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้รับ เพื่อนำกลับมาใช้ภายหลังที่เดินทางกลับประเทศไทยต่อไป

ปัจจุบันมีแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศกว่า 420,000 คน ซึ่งในปี 2562 กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานมีเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจำนวน 45,000 คน ในจำนวนนี้เป็นโควตาจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานเกาหลี 6,000 คน โดยในแต่ละปีแรงงานไทยสามารถส่งรายได้กลับประเทศปีละกว่า 140,000 ล้านบาท

ในตอนท้าย ยังได้รับเกียรติจากศิลปินขวัญใจผู้ใช้แรงาน โดย คุณไมค์ ภิรมย์พร มาขับร้องเพลง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศอีกด้วย