15 ส.ค.นี้ "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" โอนเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

15 ส.ค.นี้ "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" โอนเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

เช็กเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ หรือ "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" โอนเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน 15 สิงหาคม 2565

ตามที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้จ่าย "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" ในอัตราการจ่ายเดิม ตั้งแต่เดือน ต.ค.64 -ก.ย.65 นั้น

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รายงานต่อเนื่องเกี่ยวกับการจ่าย "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" เข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี  ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาท/เดือน
  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 - 100,000 บาท/ปี  ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาท/เดือน

15 ส.ค.นี้ \"เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ\" โอนเข้า \"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ\"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" กรมบัญชีกลาง จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ใน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ของผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์ฯ  

"เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" โอนเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน วันไหน?

  • งวดเดือนมิถุนายน 2565     เงินโอนเข้าบัตร วันที่ 15 สิงหาคม 2565
  • งวดเดือนกรกฎาคม 2565   เงินโอนเข้าบัตร วันที่ 15 กันยายน 2565

15 ส.ค.นี้ \"เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ\" โอนเข้า \"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ\"

วงเงิน "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือแอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” ที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

"เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" ถอนเป็นเงินสดได้

สามารถถอนเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"  02-109-2345 และ Call Center กรมบัญชีกลาง 02-270-6400 ในวัน และเวลาราชการ 

 

ที่มา : กรมบัญชีกลาง , กรมกิจการผู้สูงอายุ