"ลงทะเบียนบัตรคนจน 2565" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่วันไหน เช็กคุณสมบัติ!

"ลงทะเบียนบัตรคนจน 2565" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่วันไหน เช็กคุณสมบัติ!

"ลงทะเบียนบัตรคนจน 2565" ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ กรมบัญชีกลางตอบแล้ววันไหน? เช็กเลยคุณสมบัติเข้าเงื่อนไข

ความคืบหน้าการ "ลงทะเบียนบัตรคนจน 2565" ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "บัตรคนจน" รอบใหม่ ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในเดือนสิงหาคม 2565 นี้ โดยคาดว่าจะมีจำนวนผู้ลงทะเบียนมากกว่า 10 ล้านคน ล่าสุด "กรมบัญชีกลาง" เผยแล้วเริ่มเมื่อไหร่?

 

 

กรณีการ "ลงทะเบียนบัตรคนจน 2565" หรือลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ในเดือนสิงหาคม 2565 นี้ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้วันไหนนั้น ล่าสุด "กรมบัญชีกลาง" ได้อัปเดตความคืบหน้าการเปิด ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "บัตรคนจน" รอบใหม่ในครั้งนี้ว่า

 

กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและจะประกาศให้ทราบอีกครั้งว่าจะเริ่มเปิดลงทะเบียนบัตรคนจน 2565 ได้เมื่อไหร่? พร้อมเปิดเผยชื่อหน่วยรับ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "บัตรคนจน 2565" ว่ามีที่ไหน พร้อมระบุคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนบัตรคนจน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

หน่วยงานที่เปิดรับลงทะเบียนบัตรคนจน 2565 (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

 • สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด
 • ธนาคารออมสิน (ทุกสาขา)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ทุกสาขา)
 • ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) (ทุกสาขา)
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต
 • สำนักงานเมืองพัทยา

 

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรคนจน 2565 / บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

 • สัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็น ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง ส.ส. , ส.ว.

 

 

รายได้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรคนจน 2565 / บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบใหม่)

 • รายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท บุคคล
 • ครอบครัวรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ
 • ทรัพย์สินทางการเงินต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท/บุคคล
 • ครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท

 

(กดตรวจสอบเกณฑ์ครอบครัว หมายถึง การตรวจสอบทั้งของผู้ลงทะเบียนและครอบครัว)

 

ไม่มีวงเงินกู้ หรือ มีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์

 • วงเงินกู้บ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • วงเงินกู้รถไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • ต้องไม่มีบัตรเครดิต
 • ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือ มีกรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

 

ผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว

 • ห้องชุดขนาด ไม่เกิน 35 ตร.ม.
 • ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่
 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
 • บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และ ตึกแถว ไม่เกิน 25 ตารางเมตร
 • ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่
 • ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่จะต้องมีขนาดขึ้นที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่ และ ไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน 1 ไร่

 

ผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

 • ห้องชุดขนาดไม่เกิน 35 ตร.ม.ต่อคน
 • กรณีเป็นเจ้าของร่วมกันไม่เกิน 35 ตร.ม.

 

ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย

 • ในกรณีที่ใช้ประโยซที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่
 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
 • บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว
 • กรณีเป็นจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน 25 ตร.ว.ต่อคน
 • กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 25 ตร.ว.
 • ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่ หรือใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่
 • จะต้องมีขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมด เพื่อการเกษตรไม่เกิน 20 ไร่
 • ไม่ใช้เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่