"ราชกิจจานุเบกษา" สธ.ประกาศ ฉ.2 ชื่อ-อาการโรคติดต่อฯ ฝีดาษวานร หรือ ฝีดาษลิง

"ราชกิจจานุเบกษา" สธ.ประกาศ ฉ.2 ชื่อ-อาการโรคติดต่อฯ ฝีดาษวานร หรือ ฝีดาษลิง

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โรคฝีดาษวานร หรือ โรคฝีดาษลิง ฉบับที่ 2

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 สำหรับ โรคฝีดาษวานร หรือ โรคฝีดาษลิง

 

 

โดย ประกาศราชกิจจานุเบกษา ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการประกาศให้ โรคฝีดาษวานร หรือ โรคฝีดาษลิง (Monkeypox) เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565"

 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (56) ของข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2562

 

"(56) โรคฝีดาษวานร หรือ โรคฝีดาษลิง (Monkeypox) มีอาการไข้ ปวดศีรษะ ต่อมน้ำเหลืองบวมโต เจ็บคอ มีผื่นหรือตุ่มที่ผิวหนังลักษณะเป็นตุ่มน้ำหรือตุ่มหนอง ซึ่งอาจเกิดขึ้นที่ศีรษะ ลำตัว อวัยวะเพศและรอบทวารหนัก แขน หรือขา บางตุ่มอาจเกิดขึ้นที่ฝ่ามือหรือฝ่าเท้า"

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

"ราชกิจจานุเบกษา" สธ.ประกาศ ฉ.2 ชื่อ-อาการโรคติดต่อฯ ฝีดาษวานร หรือ ฝีดาษลิง