ฟรี! เปิดฝึกทักษะ Digital Skill  13 หลักสูตร ทั้ง Online และOnsite

ฟรี! เปิดฝึกทักษะ Digital Skill  13 หลักสูตร ทั้ง Online และOnsite

ก.แรงงาน โชว์ผลงานพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ พร้อมนำร่องฝึก Digital Skill  13 หลักสูตร ทั้ง Online และOnsite ฟรี เริ่มเปิดฝึกอบรมตั้งแต่ก.ค. 2565 นี้พร้อมกันทั่วประเทศ ผู้สนใจสมัครด่วนที่http://gcloud.dsd.go.th สอบถาม โทร 1506 กด 4

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด การเตรียมความพร้อมด้านทักษะดิจิทัล จึงเป็นสิ่งที่กระทรวงแรงงานต้องเร่งดำเนินการ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการเข้าสู่ยุคดิจิทัล ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงงานไปหาแนวทางและจัดทำโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่แรงงาน ซึ่งปัจจุบันได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม นำร่องใน 13 หลักสูตร เพื่อ Upskill และReskill  ให้แรงงานมีทักษะด้านดิจิทัลรองรับการทำงานในอนาคต อบรมฟรีทั่วประเทศ

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลเป็นอย่างมาก เพราะทุกหน่วยงานและระบบการทำงานต่างๆ มีความเกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้บุคคลากรที่มีความรู้ด้านดิจิทัล  

ฟรี! เปิดฝึกทักษะ Digital Skill  13 หลักสูตร ทั้ง Online และOnsite

 

 

  • เตรียมพร้อมแรงงานไทย เติมทักษะดิจิทัล

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายให้หน่วยงานรัฐดำเนินงานภายใต้การบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐ  ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ ทำให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่า และรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกำลังคนในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่จะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย

 กระทรวงแรงงาน จึงขานรับนโยบายและขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงจัดทำโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ขึ้น

ฟรี! เปิดฝึกทักษะ Digital Skill  13 หลักสูตร ทั้ง Online และOnsite

 

  • เปิดฝึกทักษะดิจิทัล 13 หลักสูตร ฟรี

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมดังกล่าว ดำเนินงานโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (Digital Skill Development Academy : DISDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทำหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน และแรงงานให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบอาชีพ ด้วยการนำร่อง 13 หลักสูตร ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ Upskill หรือ Reskill อาทิเช่น หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบุคลากรดิจิทัลในทุกอาชีพ 

การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ขั้นสูง การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบุคลากรดิจิทัลในทุกอาชีพ และการวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เป็นต้น โดยผู้สนใจจะต้องมีความรู้พื้นฐานที่ผู้เข้ารับการฝึกต้องมีในแต่ละหลักสูตร เริ่มเปิดฝึกอบรมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 นี้พร้อมกันทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครด่วนที่http://gcloud.dsd.go.th สอบถามเพิ่มเติมสายด่วน กระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 4

ฟรี! เปิดฝึกทักษะ Digital Skill  13 หลักสูตร ทั้ง Online และOnsite