เช็ก 13 เรื่องต้องรู้ ก่อนถึงเวลา "ถอดหน้ากากอนามัย"

เช็ก 13 เรื่องต้องรู้ ก่อนถึงเวลา "ถอดหน้ากากอนามัย"

"กรมอนามัย" ย้ำกลุ่ม 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ผู้ติดเชื้อ ผู้เสี่ยงสูง ให้สวมหน้ากากต่อเนื่อง แม้หลัง ศบค. อนุญาตให้ "ถอดหน้ากากอนามัย" ได้ พร้อม 13 เรื่องต้องรู้ ก่อนมีผลบังคับใช้จริง

นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แนวโน้มการติดเชื้อ โควิด-19 ลดลง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. จึงมีมติเห็นชอบให้ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักรเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) 77 จังหวัด และยังเห็นชอบผ่อนคลายให้ถอดหน้ากากอนามัยได้ นอกอาคารหรือที่โล่งแจ้ง โดยเน้นความสมัครใจของแต่ละบุคคล ซึ่งเริ่มดำเนินการได้หลังประกาศราชกิจจานุเบกษา แต่สำหรับ กลุ่ม 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ควรสวมหน้ากาก เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น รวมทั้งผู้ติดเชื้อ และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา

 

เมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นเช่นเดียวกัน สำหรับประชาชนทั่วไป หากเป็นสถานที่ภายนอกอาคาร ที่โล่งแจ้ง ถอดหน้ากากได้ แต่ให้สวมหน้ากาก เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น โดยไม่สามารถเว้นระยะห่าง มีความแออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หรือมีการระบายอากาศไม่ดี เช่น ขนส่งสาธารณะ ตลาด สนามกีฬา หรือสถานที่แสดงดนตรีที่มีผู้ชม เป็นต้น แต่เมื่ออยู่ภายในอาคารให้สวมหน้ากาก สามารถถอดได้ในกรณีที่อยู่คนเดียว หากอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่พำนักเดียวกันต้องสามารถเว้นระยะห่างได้ ไม่รวมกลุ่มแออัด ให้อยู่ในที่ระบายอากาศได้ดี และกรณีมีกิจกรรมที่จำเป็นต้องถอดหน้ากาก เช่น รับประทานอาหาร ออกกำลังกาย บริการบริเวณใบหน้า ศิลปะการแสดง เป็นต้น โดยให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เมื่อกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้น ควรสวมหน้ากากทันที

 

เช็ก 13 เรื่องต้องรู้ ก่อนถึงเวลา \"ถอดหน้ากากอนามัย\"

เงื่อนไขสถานประกอบกิจการ 

 

1) ผู้ให้บริการ ขอให้สวมหน้ากากตลอดเวลาขณะให้บริการ โดยได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้น ให้ตรวจ ATK เมื่อมีอาการ หรือมีความเสี่ยง ส่วนผู้ติดเชื้อ ให้งดมาปฏิบัติงาน และผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงไปทำงานได้ แต่ให้แยกพื้นที่กับผู้อื่น

2) สถานที่ ให้ปฏิบัติตามหลักของสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีอุปกรณ์และสถานที่ล้างมืออย่างเพียงพอ มีการทำความสะอาด มีการจัดการของเสีย ส้วมและสิ่งปฏิกูลเป็นไปตามมาตรฐาน พื้นที่สัมผัส/อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน ให้ทำความสะอาดอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง จัดให้มีการระบายอากาศ และกำหนดความจุคนในอาคารให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 

"ทั้งนี้ จากข้อมูลการสำรวจอนามัยโพลของกรมอนามัย เกี่ยวกับมาตรการสวมหน้ากากตลอดเวลาในสถานที่สาธารณะ และสถานประกอบการ พบว่า ประชาชนร้อยละ 93.3 เห็นว่ายังคงต้องสวมหน้ากากต่อไป มีเพียงร้อยละ 6.7 ที่เห็นว่าให้เลิกทำ ดังนั้น เมื่อต้องสวมหน้ากากทุกครั้ง จึงต้องสวมให้ถูกวิธี และให้กระชับกับใบหน้า” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

13 เรื่องต้องรู้ ก่อนบังคับใช้จริง 

 

ทั้งนี้ หลังจาก ที่ประชุม ศบค. มีมติ เตรียมผ่อนคลายการใส่หน้ากากอนามัย แต่ยังมีหลายข้อสงสัยที่หลายคนอยากจะทราบว่า ควรใส่หรือไม่ใส่ในสถานการณ์ใดบ้าง กรมอนามัย ได้รวบรวมเรื่องที่ควรรู้ เมื่อ ศบค. อนญาติให้ถอดหน้ากาก ก่อนจะมีผลใช้จริง ดังนี้ 

 

เช็ก 13 เรื่องต้องรู้ ก่อนถึงเวลา \"ถอดหน้ากากอนามัย\"  

1) สามารถถอดหน้ากากได้ที่ใดบ้าง 

 • เมื่ออยู่นอกอาคารที่โล่งแจ้ง 
 • เมื่ออยู่คนเดียว 
 • เมื่ออยู่ในอาคารที่เว้นระยะห่างได้ ไม่แออัด และระบายอากาศดี
 • ขณะที่รับประทานอาหาร/เครื่องดื่ม ออกกำลังกาย แสดงมหรสพ ถ่ายทำภาพยนต์ (เมื่อกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้น ควรสวมหน้ากากทันที)

 

2) บุคคลใด ควรสวมหน้ากากตลอดเวลา 

 • กลุ่ม 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ เมื่ออยู่รวมกับบุคคลอื่น 
 • ผู้ติดเชื้อ / ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น 
 • พนักงาน ผู้ให้บริการ ในขณะที่ให้บริการ

 

3) พักอาศัยในบ้านเดียวกัน ต้องสวมหน้ากากหรือไม่ 

 • หากไม่มีความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องสวม แต่ควรสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับผู้ป่วยโควิด-19 หรือกลุ่ม 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 

 

4) กรณีที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงต้องสวมหน้ากากหรือไม่ 

 • หากอยู่ในอาคาร สถานที่แออัด รวมกลุ่มคนจำนวนมาก ควรสวมหน้ากากแม้ฉีดวัคซีนแล้ว 

 

5) ควรสวมหน้ากากหรือไม่หากโดยสารเครื่องบิน รถไฟ หรือขนส่งสาธารณะ 

 • ควรสวมหน้ากากเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ปิดและต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

 

6) เมื่อออกกำลังกายถอดหน้ากากได้หรือไม่ 

 • ถอดได้ หากเว้นระยะห่างจากคนอื่น หรืออยู่ในที่มีการระบายอากาศที่ดี 

 

7) เมื่ออยู่ในร้านอาหาร ถอดหน้ากากได้หรือไม่ 

 • ถอดได้ ระหว่างกินอาหาร ลดการพูดคุย เมื่อกินเสร็จแล้ว ให้สวมหน้ากาก และใช้เวลาในร้านอาหารเท่าที่จำเป็น 
 • กรณีอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่ไม่มีความเสี่ยง ไม่ต้องสวมหน้ากาก สามารถร่วมโต๊ะได้ (แต่ควรใช้ช้อนกลางส่วนตัว หรือ ช้อนกลาง) 
 • พนักงานที่ให้บริการ ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา 

 

8) พิธีกร นักข่าว นักแสดง นักร้อง ถอดหน้ากากได้หรือไม่ 

 • ถอดได้ ขณะปฏิบัติงานโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดให้สถานที่มีการระบายอากาศที่ดี และเมื่อกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้นควรสวมหน้ากากทันที 

 

9) เมื่ออยู่ในรถยนต์ส่วนตัว ถอดหน้ากากได้หรือไม่ 

ถอดได้ เมื่ออยู่คนเดียวหรืออยู่กับคนที่พักอาศัยในบ้านเดียวกัน 

 

10) ไปดูคอนเสิร์ตถอดหน้ากากได้หรือไม่ 

 • ผู้เข้าร่วมงาน ควรสวมหน้ากาก ทั้งงานที่จัดนอกอาคาร และในอาคาร เนื่องจากมีการรวมกลุ่ม ของคนจำนวนมาก และอยู่ใกล้ชิดกัน 
 • นักร้อง นักแสดง ถอดหน้ากาก ขณะทำการแสดงได้ โดยเว้นระยะห่างจากผู้อื่น และจัดสถานที่ให้มีการระบายอากาศที่ดี เมื่อทำการแสดงเสร็จ ควรสวมหน้ากากทันที 
 • Staff Backstage ควรสวมหน้ากากตลอดเวลา ขณะปฏิบัติงาน 

 

11) เมื่อไปห้างสรรพสินค้าถอดหน้ากากได้หรือไม่ 

 • ควรสวมหน้ากาก ยกเว้นกรณีที่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรือระหว่างกินอาหาร 
 • พนักงานให้สวมหน้ากากขณะที่ให้บริการ 

 

12) เมื่อไปตลาด ถอดหน้ากากได้หรือไม่ 

 • ถอดหน้ากากได้ และควรสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในบริเวณที่ผู้คนแออัด หรือมีการระบายอากาศที่ไม่ดี 
 • พ่อค้าแม่ค้า ให้สวมหน้ากากในขณะที่ให้บริการ 

 

13) เมื่ออยู่ที่สวนสาธารณะ ชายหาด ชายทะเล ถอดหน้ากากได้หรือไม่ 

 • ถอดได้ ตามความสมัครใจ หากเว้นระยะห่างจากคนอื่น 

 

เช็ก 13 เรื่องต้องรู้ ก่อนถึงเวลา \"ถอดหน้ากากอนามัย\"